Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.326

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa, zwanej dalej "dokumentacją gospodarki rybackiej", w tym:
1) wzory dokumentów, które należy stosować w tej dokumentacji;
2) terminy i sposób przygotowywania i podawania informacji w tej dokumentacji oraz ich przekazywania.
§  2. Dokumentacja gospodarki rybackiej obejmuje:
1) w obwodzie rybackim:
a) protokół zarybień, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b) protokół połowu ryb i raków, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
c) księgę gospodarczą, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
d) zestawienie roczne, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
2) w obrębie hodowlanym, poza obwodem rybackim - księgę stawową.
§  3.
1. Uprawniony do rybactwa dokonuje wpisów w dokumentacji gospodarki rybackiej w języku polskim, czytelnie, bez używania skrótów, z wyjątkiem skrótów ogólnie przyjętych.
2. Wpisów dokonanych w dokumentacji gospodarki rybackiej nie poprawia się, z wyjątkiem błędów powstałych wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej lub rachunkowej.
3. Błędy, o których mowa w ust. 2, powstałe w:
1) protokole zarybień lub protokole połowu ryb i raków poprawia się przed potwierdzeniem zawartych w nich informacji przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zwanego dalej "dyrektorem RZGW", albo osobę przez niego upoważnioną, jeżeli zostało to przewidziane w umowie zawartej przez uprawnionego do rybactwa z dyrektorem RZGW;
2) księdze gospodarczej lub zestawieniu rocznym poprawia się przed przekazaniem kopii zestawienia rocznego do katastru wodnego, jednak nie później niż przed podjęciem przez marszałka województwa czynności związanych z dokonywaniem oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim.
4. Błędy w dokumentacji gospodarki rybackiej poprawia się przez skreślenie dotychczasowego wpisu i dokonanie nowego w taki sposób, aby był czytelny wpis poprawiany.
5. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 4, potwierdza podpisem złożonym przy poprawionym wpisie, wraz z określeniem daty:
1) uprawniony do rybactwa - w przypadku:
a) protokołu zarybień,
b) protokołu połowu ryb i raków,
c) księgi gospodarczej,
d) zestawienia rocznego;
2) dyrektor RZGW albo osoba przez niego upoważniona, jeżeli są obecni podczas dokonywania tej czynności - w przypadku protokołu zarybień oraz protokołu połowu ryb i raków.
§  4.
1. Protokół zarybień sporządza uprawniony do rybactwa niezwłocznie po wprowadzeniu materiału zarybieniowego do wód obwodu rybackiego, zwanego dalej "zarybieniem".
2. Uprawniony do rybactwa podaje w protokole zarybień informacje dotyczące wyłącznie materiału zarybieniowego, który stanowił jego własność w czasie zarybienia.
3. Uprawniony do rybactwa przekreśla w sposób trwały niewypełnione rubryki w protokole zarybień dotyczące gatunku, rodzaju, ilości, zdrowotności lub pochodzenia materiału zarybieniowego, przed podpisaniem tego protokołu.
4. Uprawniony do rybactwa przekazuje protokół zarybień do potwierdzenia dyrektorowi RZGW albo osobie przez niego upoważnionej, w miejscu zarybienia, niezwłocznie po dokonanym zarybieniu, w przypadku gdy zostało to przewidziane w umowie zawartej przez uprawnionego do rybactwa z dyrektorem RZGW.
5. W przypadku gdy przekazanie, o którym mowa w ust. 4, jest niemożliwe ze względu na nieobecność dyrektora RZGW albo osoby przez niego upoważnionej, uprawniony do rybactwa zamieszcza adnotację w tym zakresie w protokole zarybień oraz wskazuje sposób i termin powiadomienia dyrektora RZGW albo osoby przez niego upoważnionej o miejscu i terminie zarybienia.
6. Uprawniony do rybactwa przechowuje oryginał protokołu zarybień przez pięć lat od dnia jego sporządzenia.
§  5.
1. Protokół połowu ryb i raków sporządza uprawniony do rybactwa niezwłocznie po połowie dokonanym:
1) w zbiorniku wodnym, co do którego marszałek województwa zwolnił uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;
2) w zbiorniku wodnym uznanym przez marszałka województwa za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony;
3) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
2. Uprawniony do rybactwa przekreśla w sposób trwały niewypełnione rubryki w protokole połowu ryb i raków dotyczące gatunku, sortymentów wagowych, pozyskanych produktów, ilości lub sposobu zagospodarowania ryb lub raków, przed podpisaniem tego protokołu.
3. Uprawniony do rybactwa przekazuje protokół połowu ryb i raków do potwierdzenia dyrektorowi RZGW albo osobie przez niego upoważnionej, w miejscu połowu, niezwłocznie po dokonaniu połowu, w przypadku gdy zostało to przewidziane w umowie zawartej przez uprawnionego do rybactwa z dyrektorem RZGW.
4. W przypadku gdy przekazanie, o którym mowa w ust. 3, jest niemożliwe ze względu na nieobecność dyrektora RZGW albo osoby przez niego upoważnionej, uprawniony do rybactwa zamieszcza adnotację w tym zakresie w protokole połowu ryb i raków oraz wskazuje sposób i termin powiadomienia dyrektora RZGW albo osoby przez niego upoważnionej o miejscu i terminie połowu.
5. Uprawniony do rybactwa przechowuje oryginał protokołu połowu ryb i raków przez pięć lat od dnia jego sporządzenia.
§  6.
1. Księgę gospodarczą prowadzi uprawniony do rybactwa w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
2. Księga gospodarcza prowadzona w postaci elektronicznej jest utrwalana na elektronicznym nośniku danych w sposób chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem ich pierwotnej treści oraz w sposób umożliwiający ich wydrukowanie w kolejności, w jakiej zostały utrwalone.
3. Księga gospodarcza zawiera w szczególności:
1) ewidencję połowu ryb i raków;
2) ewidencję amatorskiego połowu ryb;
3) ewidencję zarybień.
4. Księgę gospodarczą prowadzi się osobno dla każdego jeziora, zbiornika wodnego, rzeki, kanału oraz cieku naturalnego, które znajdują się w granicach zasadniczego obwodu rybackiego.
5. Uprawniony do rybactwa może prowadzić jedną księgę gospodarczą dla łączących się ze sobą jezior, zbiorników wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych, w granicach zasadniczego obwodu rybackiego, w przypadkach uzasadnionych warunkami hydrobiologicznymi obwodu rybackiego, charakterystyką jego ichtiofauny lub innymi czynnikami wymienionymi w operacie rybackim, które mają wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie.
6. Uprawniony do rybactwa, w przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim, przekazuje do katastru wodnego kopie ksiąg gospodarczych prowadzonych dla danego obwodu rybackiego, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zaprzestał prowadzenia tej gospodarki.
§  7.
1. W ewidencji połowu ryb i raków, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, uprawniony do rybactwa podaje informacje o ilości ryb i raków złowionych rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi przez niego i osoby upoważnione do połowu ryb lub raków na jego rzecz.
2. Uprawniony do rybactwa podaje ilość ryb i raków, o której mowa w ust. 1, w kilogramach, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złowiono ryby lub raki.
3. W ewidencji połowu ryb i raków uprawniony do rybactwa podaje również sumę ilości:
1) ryb złowionych w danym miesiącu,
2) raków złowionych w danym miesiącu,
3) ryb złowionych w danym roku, z podziałem na gatunki,
4) wszystkich ryb oraz wszystkich raków złowionych w danym roku

- nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, w którym złowiono ryby lub raki.

§  8. W ewidencji amatorskiego połowu ryb, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2, uprawniony do rybactwa dokonuje wpisów raz w roku, nie później niż do dnia 15 kwietnia drugiego roku następującego po roku, w którym złowiono ryby.
§  9. W ewidencji zarybień, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 3, uprawniony do rybactwa wpisuje informacje zawarte w:
1) protokole zarybień, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a,
2) dokumentach dotyczących zarybień, innych niż protokół zarybień, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, przekazanych uprawnionemu do rybactwa przez:
a) dyrektora RZGW,
b) podmiot, któremu dyrektor RZGW udostępnił obwód rybacki do badań naukowych, lub
c) podmioty, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

- nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawniony do rybactwa dokonał zarybienia albo otrzymał informację o dokonanych zarybieniach.

§  10.
1. Zestawienie roczne sporządza uprawniony do rybactwa w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, raz w roku, nie później niż do dnia 15 kwietnia każdego roku.
2. Zestawienie roczne prowadzone w postaci elektronicznej jest utrwalane na elektronicznym nośniku danych w sposób chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem ich pierwotnej treści.
3. Zestawienie roczne zawiera w szczególności:
1) informacje zawarte w ewidencji połowu ryb i raków, sporządzonej za rok poprzedzający rok, w którym uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie;
2) informacje zawarte w ewidencji amatorskiego połowu ryb, sporządzonej za rok poprzedzający o dwa lata rok, w którym uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie;
3) informacje zawarte w protokołach zarybień, sporządzonych w roku poprzedzającym rok, w którym uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie, z wyłączeniem informacji o wprowadzonym do wód obwodu rybackiego materiale zarybieniowym, który wcześniej został złowiony w tym samym lub innym obwodzie rybackim;
4) informacje dotyczące materiału zarybieniowego wprowadzonego przez podmioty, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
4. Uprawniony do rybactwa przekazuje do katastru wodnego kopię zestawienia rocznego, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zestawienie roczne zostało sporządzone.
§  11.
1. Księgę stawową sporządza uprawniony do rybactwa w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego księga stawowa dotyczy.
2. Księga stawowa prowadzona w postaci elektronicznej jest utrwalana na elektronicznym nośniku danych w sposób chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem ich pierwotnej treści.
3. Księga stawowa zawiera w szczególności:
1) nazwę lub numer stawu oraz jego powierzchnię ewidencyjną i użytkową lub objętość;
2) dane dotyczące obsady, w tym datę obsady, gatunek ryb, stadium rozwojowe ryb, liczbę i masę wpuszczonych ryb oraz pochodzenie obsady;
3) dane dotyczące odłowu, w tym datę odłowu, gatunek ryb, stadium rozwojowe ryb, liczbę i masę odłowionych ryb, informację, gdzie obsada została przeniesiona (nazwa lub numer stawu lub informacja, że obsada została sprzedana);
4) rodzaje i ilość wykorzystanych pasz;
5) wyliczony przyrost jednostkowy;
6) wielkość powierzchni, którą nawieziono nawozami organicznymi, i ilość nawozu, jaka została zużyta;
7) wielkość powierzchni, którą nawieziono NPK (azotem, fosforem, potasem), i ilość czystego składnika, jaka została zużyta;
8) ilość zastosowanego wapna, soli potasowej lub innych substancji o podobnym działaniu (sumarycznie dla każdej z substancji);
9) informacje o występowaniu w obiekcie stawowym gatunków niedocelowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.), przy czym w przypadku stwierdzenia wystąpienia ryb z takich gatunków - również informacje o podjętych działaniach ograniczających ich liczebność oraz uniemożliwiających ich wydostanie się do powierzchniowych wód śródlądowych.
4. Przepisów ust. 3 pkt 6-8 nie stosuje się do obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych.
5. Uprawniony do rybactwa przekazuje informacje zawarte w księdze stawowej, w sposób i w terminie określonym w przepisach o statystyce publicznej.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1766 i Nr 210, poz. 2048), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 200, poz. 1322) utraciło moc z dniem 28 listopada 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROTOKOŁU ZARYBIEŃ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROTOKOŁU POŁOWU RYB I RAKÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZESTAWIENIA ROCZNEGO