Sposób postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.69.468

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 26 lipca 1939 r.
o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 6) zarządzam, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 kwietnia 1938 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 290) wprowadza się zmianę następującą:

Po § 13 zamieszcza się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. W wypadkach, w których temat pracy habilitacyjnej stanowi tajemnicę państwową, postępowanie habilitacyjne odbywa się ze zmianami wprowadzonymi regulaminem wydanym przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Przy ustalaniu, co stanowi tajemnicę państwową, należy stosować odpowiednio art. 9 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r, o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 851)".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.