Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2477

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przy podziale środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa uwzględnia się następujące czynniki:
1) czynnik drogowy rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek łącznej długości dróg powiatowych i dróg gminnych na obszarze województwa do łącznej długości dróg powiatowych i dróg gminnych na obszarze kraju;
2) czynnik ludnościowy rozumiany jako wyrażony w procentach udział liczby ludności województwa w liczbie ludności kraju;
3) czynnik powierzchniowy rozumiany jako wyrażony w procentach udział powierzchni ogólnej województwa w powierzchni ogólnej kraju;
4) czynnik wyrównawczy rozumiany jako wskaźnik proporcjonalny do stosunku wartości przeciętnej ogólnokrajowej produktu krajowego brutto na mieszkańca oraz wartości produktu krajowego brutto na mieszkańca w województwie.
2.  Przy ustalaniu długości dróg powiatowych i dróg gminnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, liczb ludności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powierzchni, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a także wartości produktu krajowego brutto, o których mowa w ust. 1 pkt 4, bierze się pod uwagę aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego.
3.  Przy ustalaniu długości dróg powiatowych i dróg gminnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, liczb ludności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powierzchni, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie uwzględnia się danych dotyczących miast na prawach powiatu będących siedzibami wojewody lub sejmiku województwa.
§  2.  Czynnikom, o których mowa w § 1 ust. 1, przypisuje się następujące wagi:
1) czynnik drogowy - 95%;
2) czynnik ludnościowy - 1%;
3) czynnik powierzchniowy - 2%;
4) czynnik wyrównawczy - 2%.
§  3.  Środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych dzieli się na poszczególne województwa w następujący sposób:
1) 91,5% między wszystkie województwa, przy czym kwota na każde województwo jest ustalana proporcjonalnie do średniej arytmetycznej czynników, o których mowa w § 1 ust. 1, z uwzględnieniem przypisanych im wag, o których mowa w § 2;
2) 8,5% między pięć województw, których wartość produktu krajowego brutto na mieszkańca w województwie jest najniższa, przy czym każde z tych województw otrzymuje taką samą kwotę.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.