Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2456

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości

Na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób podziału:
1) środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą";
2) środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d ustawy, oraz
3) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 3 ustawy

- dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

§  2.  Środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się w całości na zadania realizowane przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.