Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.36.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 14 marca 1996 r.
w sprawie sposobu podziału oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1996 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o spółdzielni, rozumie się przez to:
1) spółdzielnię mieszkaniową prowadzącą gospodarkę zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność spółdzielni,
2) spółdzielnię, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504),
3) spółdzielnię, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433).
§  2.
1. W 1996 r. spółdzielni przysługuje dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów energii cieplnej zwartej w wodzie lub parze wodnej, dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej do mieszkań spółdzielczych i mieszkań stanowiących własność członków spółdzielni oraz do podłączonych do spółdzielczej sieci cieplnej domów jednorodzinnych i mieszkań w domach stanowiących własność osób fizycznych.
2. Dotacja na cele, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli należne spółdzielni opłaty od użytkowników lokali mieszkalnych za energię cieplną, ustalone na podstawie odrębnych przepisów według cen urzędowych, w pełni pokrywają koszty dostarczania energii cieplnej na potrzeby określone w ust. 1.
3. Dotacje na cele, o których mowa w ust. 1, są udzielane z budżetów wojewodów.
§  3.
1. W 1996 r. spółdzielni, o której mowa w § 1 pkt 1, może być udzielona z budżetu wojewody dotacja na dofinansowanie kosztów remontów polegających na:
1) usuwaniu wad:
a) o których mowa w uchwale nr 260 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie usuwania wad w spółdzielczych budynkach mieszkalnych oraz likwidacji zaległości w wykonywaniu elewacji (Monitor Polski Nr 32, poz. 290 i z 1982 r. Nr 17, poz. 137), w budynkach, których montaż został zakończony do dnia 31 grudnia 1981 r., z wyjątkiem wymiany wykładzin podłogowych typu "lenteks",
b) związanych z wydzielaniem się związków toksycznych o nadmiernym stężeniu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, pękaniem i kruszeniem się ścian działowych i konstrukcyjnych w budynkach mieszkalnych wykonanych w technologii ślizgowej z zastosowaniem betonów lekkich na terenach szkód górniczych oraz z pękaniem, odspajaniem i zapadaniem się posadzek wskutek zniszczenia podłoży podposadzkowych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym,
c) występujących w budynkach typu "Leningrad", zmontowanych z prefabrykatów i według technologii z b. ZSRR w zakresie wymiany ścianek działowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji zimnej i ciepłej wody, z wyłączeniem elementów sanitarnego wyposażenia mieszkań,
d) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ze zbiorczymi przewodami spalinowymi w wypadkach, w których ma miejsce cofanie spalin stanowiące zagrożenie dla życia ludzi,
2) instalacji grzejnikowych zaworów termostatycznych w mieszkaniach budynków oddanych do użytku przed dniem 1 lipca 1991 r.,
3) instalacji wodomierzy ciepłej wody w mieszkaniach budynków oddanych do użytku przed dniem 1 stycznia 1992 r.,
4) instalacji liczników ciepła, wraz z urządzeniami automatycznej regulacji, w węzłach cieplnych budynków stanowiących własność spółdzielni, oddanych do użytku przed dniem 1 stycznia 1991 r.,
5) przemieszczaniu zaworów gazowych głównych na zewnątrz budynków oraz remoncie instalacji gazowej w wypadkach zagrożenia wybuchem gazu.
2. Dotacja na usuwanie wad polegających na przeciekach i przemarzaniu ścian zewnętrznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielona, jeżeli ich usuwanie będzie realizowane przez docieplanie ścian zewnętrznych, a grubość warstwy materiału izolacji termicznej będzie nie mniejsza niż wynikająca z wymagań Polskiej Normy dotyczącej ochrony cieplnej budynków.
3. Udział dotacji w finansowaniu nakładów poniesionych przez spółdzielnię nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2:
1) 80% na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a), b) i c),
2) 70% na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit d) i pkt 5,
3) 50% na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
4) 30% na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
5) 50% na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
4. Kwotę dotacji na cele, o których mowa w ust. 1, ustalają wojewodowie w wysokości nie niższej w skali województwa niż 25% kwoty wydatków zaplanowanych w budżecie wojewody na dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1, zapewniając pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji spółdzielniom realizującym kompleksowe zadania w zakresie poszanowania energii.
5. Wojewoda, za zgodą Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, może:
1) zmniejszyć określoną zgodnie z ust. 4 kwotę dotacji na cele, o których mowa w ust. 1, jeżeli wynika to z zapotrzebowania spółdzielni mieszkaniowych na dotację na cele, o których mowa w § 2 ust. 1,
2) w szczególnie uzasadnionych wypadkach zwiększyć wysokość dotacji na cele, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a), jeżeli nie spowoduje to niedoboru dotacji na cele, o których mowa w § 2 ust. 1.
§  4.
1. Dotacja na cele, o których mowa w § 2 ust. 1, jest ustalana w wysokości różnicy między ponoszonymi przez spółdzielnię kosztami zakupu energii cieplnej, dostarczanej do mieszkań ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, lub kosztami jej wytworzenia w urządzeniach własnych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, a opłatami wymierzonymi użytkownikom mieszkań według cen urzędowych, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. W spółdzielniach będących podatnikami podatku od towarów i usług różnica, o której mowa w ust. 1, może być ustalana po odliczeniu uwzględnionych w kosztach i opłatach kwot tego podatku, podlegających rozliczeniu z właściwym organem podatkowym zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Kwotę dotacji należnej spółdzielni za 1996 r. stanowi suma dotacji obliczonej odrębnie dla:
1) budynków objętych centralnym ogrzewaniem, w tym odrębnie dla budynków:
a) w których jest dokonywany pomiar poboru energii cieplnej według wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych,
b) nie wymienionych pod lit. a),
2) budynków objętych centralnym ogrzewaniem i dostawą ciepłej wody, w tym odrębnie dla budynków:
a) w których jest dokonywany pomiar poboru energii cieplnej według wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych,
b) nie wymienionych pod lit. a).
4. Do obliczenia, według zasad określonych w ust. 1, kwoty dotacji dotyczącej budynków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być przyjęte opłaty za zużycie energii cieplnej na podgrzanie wody użytkowej według wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w mieszkaniach.
§  5.
1. W 1996 r. spółdzielni może być udzielona z budżetu Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dotacja na dofinansowanie kosztów remontów, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Spółdzielnie realizujące zadania, o których mowa w ust. 1, składają Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wnioski o przyznanie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, w terminie do dnia 30 kwietnia 1996 r.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane bezpośrednio spółdzielniom.
§  6.
1. Wojewodowie przekazują dotacje, o których mowa w § 2 i 3, spółdzielniom i ustalają terminy oraz tryb rozliczeń dotacji przez spółdzielnie.
2. O wysokości dotacji przyznanej na cele, o których mowa w § 3 ust. 1, wojewodowie powiadomią spółdzielnie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.
3. Rozliczenia dotacji są dokonywane w okresach kwartalnych.
4. Nadpłaty dotacji w części, o której mowa w § 2 ust. 1, mogą być zaliczane na poczet dotacji należnej na następny kwartał, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W rozliczeniu rocznym oraz w rozliczeniu za kwartał, w którym nastąpiło zrównanie poziomu opłat wymierzonych użytkownikom lokali mieszkalnych według cen urzędowych z kosztami zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznych lub kosztami jej wytworzenia w urządzeniach własnych, nadpłatę dotacji na cele, o których mowa w § 2 ust. 1, spółdzielnia przekazuje, w ciągu 7 dni po terminie, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bieżący - subkonto wydatków właściwego urzędu wojewódzkiego, z zastrzeżeniem ust. 8.
6. Wojewoda może przekazać spółdzielniom, w których w rozliczeniu rocznym wystąpił niedobór dotacji na cele określone w § 2 ust. 1, środki na pokrycie tego niedoboru w wysokości nie przekraczającej sumy nadpłat z tytułu rozliczenia rocznego, zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 5.
7. Jeżeli suma nadpłat dotacji w rozliczeniu rocznym w skali województwa przekroczy sumę niedoborów dotacji, różnica podlega przekazaniu na rachunek bieżący - subkonto dochodów urzędu wojewódzkiego w terminie określonym w § 7 ust. 2.
8. Jeżeli zwrot dotacji następuje w wyniku kontroli skarbowej po terminie, w którym spółdzielnia jest zobowiązana do rocznego rozliczenia dotacji, kwota nadpłaty podlega zwrotowi na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa właściwego urzędu skarbowego.
§  7.
1. Kwartalne rozliczenia z wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, wojewodowie przedstawiają Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału.
2. Rozliczenie dotacji za 1996 r. wojewodowie przedstawiają Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie do dnia 15 lutego 1997 r.
3. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przedstawia Ministrowi Finansów zbiorcze rozliczenie dotacji w ciągu 15 dni po upływie terminów wyznaczonych dla wojewodów.
4. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 5, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, spółdzielnie przedstawiają Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie określonym w ust. 2.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O DOTACJĘ DO KOSZTÓW REMONTOWYCH SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Nazwa i adres spółdzielni:..................................

............................................................

............................................................

Wnioskowana kwota dotacji:..................................

Nr konta....................................................

I. Dane dotyczące zasobów spółdzielni:

1. Ocieplanie budynków (usuwanie wad polegających na przemarzaniu i przeciekach przez ściany zewnętrzne w budynkach, w których występowanie wad zostało stwierdzone na podstawie ekspertyzy):

Tablica 1

WyszczególnienieZasoby mieszkaniowe spółdzielniPlan remontów (ociepleń) na 1996 r.Pozostanie do docieplenia po 1996 r.

(3-4-5)

ogółemzmontowane do końca 1981 r.ocieplone według stanu na koniec 1995 r.
123456
budynki

(sztuk)

mieszkania

(sztuk)

2. Opomiarowanie zasobów:

Tablica 2

Wyszczególnieniezainstalowane -stan na koniecPlanowane do zainstalowania w 1996 r.Pozostanie do opomiarowania
1995 r.ilośćkoszt po 1996 r.
(sztuk)(sztuk)jednostk. złogółem

(sztuk)
123456
liczniki ciepła wraz z automatyką
zawory termostatyczne
wodomierze ciepłej wody
podzielniki kosztów

II. Finansowanie remontów planowanych na 1996 r.

Tablica 3

Rodzaj remontu lub opomiarowaniaPlanowane koszty ogółem

(2+3+4)

Planowany sposób sfinansowania remontów w 1996 r. (zł)
środki własnedotacja od wojewodydotacja od Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
12345
ocieplanie budynków
inne remonty, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia
liczniki ciepła wraz z automatyką
zawory termostatyczne
wodomierze ciepłej wody
podzielniki kosztówXX
Ogółem

III. Uzasadnienie wniosku

Uzasadnienie powinno zawierać m.in.:

- informację o stanie technicznym zasobów spółdzielni, z wyodrębnieniem charakterystyki urządzeń związanych z dostawą energii cieplnej, oraz o dotychczas podejmowanych przez spółdzielnie przedsięwzięciach na rzecz poszanowania energii, zaawansowaniu prac, wydatkowanych środkach (w tym z dotacji), efektach dotychczasowych działań itp.,

- omówienie remontów planowanych na 1996 r., w tym: metod ocieplania i opomiarowania zasobów, źródeł finansowania, średniego kosztu ocieplenia (zł/m2),

- dane o sytuacji finansowej spółdzielni,

- informację o usuwaniu innych rodzajów wad technologicznych występujących w zasobach spółdzielni itp.,

- uzasadnienie wniosku oraz wysokość wnioskowanej kwoty dotacji.

Sporządził: Prezes Zarządu

.............................. ......................

(imię, nazwisko, nr telefonu)

..........., dnia ...............

Pieczęć jednostki

sporządzającej rozliczenie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ROZLICZENIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO ........................ 1996 R.

A. Dotacja do centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Lp.WyszczególnienieJednostka miaryCentralne ogrzewanie

(c.o.)

Ciepła woda

(c.o.)

Razem
123456
I. Budynki wyposażone w instalacje

c.o. - objęte pomiarem energii

cieplnej w węzłach cieplnych

1Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnychtys. m2xx
1.1w tym: objętych rozliczeniem według

wskazań urządzeń pomiarowych

w mieszkaniach

tys. m2xx
2Koszt zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznychtys. złxx
3Koszt wytworzenia energii cieplnej w urządzeniach własnychtys. złxx
4Łączne koszty dostarczania energii cieplnej (2+3)tys. złxx
5Opłaty ustalone w formie stawek ryczałtowychtys. złxx
6Opłaty według wskazań urządzeń pomiarowych w mieszkaniachtys. złxx
7Opłaty ogółem (5+6)tys. złxx
8Dotacja za okres sprawozdawczy (4-7)tys. złxx
II. Budynki wyposażone w instalacje

c.o. - nie objęte pomiarem

energii cieplnej w węzłach

cieplnych

9Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnychtys. m2xx
10Koszt zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznychtys. złxx
11Koszt wytworzenia energii cieplnej w urządzeniach własnychtys. złxx
12Łączne koszty dostarczania energii cieplnej (10+11)tys. złxx
13Opłaty (ustalone w formie stawek ryczałtowych)tys. złxx
14Dotacja za okres sprawozdawczy (12-13)tys. zł xx
III. Budynki wyposażone w instalacje

c.o. i c.w. - objęte pomiarem

energii cieplnej w węzłach

cieplnych

15Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnychtys. m2xx
15.1w tym: objętych rozliczeniem według

wskazań urządzeń pomiarowych

w mieszkaniach

tys. m2xx
16Przeciętna liczba osób zamieszkałych w lokalach objętych dostawą c.w.osobyxx
16.1w tym: objętych rozliczeniem według

wskazań urządzeń pomiarowych

w mieszkaniach

osobyxx
17Koszty zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznychtys. zł
18Koszt wytworzenia energii cieplnej w urządzeniach własnychtys. zł
19Łączne koszty dostarczenia energii cieplnej (17+18)tys. zł
20Opłaty ustalone w formie stawek ryczałtowychtys. zł
21Opłaty według wskazań urządzeń pomiarowych w mieszkaniachtys. zł
22Opłaty ogółem (20+21)tys. zł
23Dotacja za okres sprawozdawczy (19-22)tys. złxx
IV. Budynki wyposażone w instalacje

c.o. i c.w. - nie objęte

pomiarem energii cieplnej w

węzłach cieplnych

24Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnychtys. m2xx
24.1w tym: objętych rozliczeniem według

wskazań urządzeń pomiarowych

w mieszkaniach

tys. m2xx
25Przeciętna liczba osób zamieszkałych w lokalach objętych dostawą c.w.osobyxx
25.1w tym: objętych rozliczeniem według wskazań urządzeń pomiarowych w mieszkaniachosobyxx
26Koszt zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznychtys. zł
27Koszt wytworzenia energii cieplnej w urządzeniach własnychtys. zł
28Łączne koszty dostarczenia energii cieplnej (26+27)tys. zł
29Opłaty ustalone w formie stawek ryczałtowychtys. zł
30Opłaty według wskazań urządzeń pomiarowych w mieszkaniachtys. zł
31Opłaty ogółem (29+30)tys. zł
32Dotacja za okres sprawozdawczy (28-31)tys. złxx
V. Rozliczenie dotacji do c.o. i

c.w.

33Dotacja za okres sprawozdawczy (8+14+23+32)tys. złxx
34Niedobór dotacji na dzień 1 stycznia 1996 r.tys. złxx
35Odsetki za nieterminowe regulowanie fakturtys. złxx
36Dotacja należna (33+34+35)tys. złxx
37Dotacja otrzymanatys. złxx
38Niedobór dotacji (-)tys. złxx
39Nadpłata dotacji (+)tys. złxx

B. Dotacja do kosztów remontów tys. zł

Lp.Rodzaj pracKoszty poniesione przez spółdzielniePrzyznana dotacja
1Usuwanie wad:
1.1o których mowa w uchwale nr 260 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r.:
a) wymiana zużytych w wyniku korozji

grzejników stalowych płytowych oraz

wymiana lub naprawa wadliwych instalacji

c.o.

b) likwidacja zaległości w usuwaniu wad

ścian zewnętrznych w podziale na

technologie według numerów aprobat

technicznych lub decyzji dopuszczenia do

stosowania

1.2związanych z:
a) wydzielaniem się związków toksycznych o

nadmiernym stężeniu

b) pękaniem i kruszeniem się ścian

działowych i konstrukcyjnych w budynkach

mieszkalnych wykonywanych w technologii

ślizgowej z zastosowaniem betonów

lekkich na terenach szkód górniczych

c) pękaniem, odspajaniem i zapadaniem się

podłoży podposadzkowych w wielorodzinnym

budownictwie mieszkaniowym

1.3występujących w budynkach typu "Leningrad"
1.4związanych z cofaniem się spalin w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ze zbiorczymi przewodami spalinowymi, stanowiącym zagrożenie dla życia ludzi
2Opomiarowanie
2.1Instalacja grzejnikowych zaworów termostatycznych
2.2Instalacja wodomierzy ciepłej wody
2.3Instalacja liczników ciepła i automatyki w węzłach cieplnych
3Remonty polegające na przemieszczaniu zaworów gazowych głównych na zewnątrz budynków oraz remoncie instalacji gazowej w wypadkach zagrożenia wybuchem gazu
Razem

Opracował:

część A ............................ Dyrektor (Kierownik)

część B ............................ .....................

(imię i nazwisko, nr telefonu)

.............., dnia ............

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ROZLICZENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KOMPLEKSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POSZANOWANIA ENERGII W 1996 R.

w zł
Lp.Rodzaj remontu lub opomiarowaniaWartość robót wykonanych w 1996 r.Źródła sfinansowania
środki własnedotacja od wojewodydotacja od Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
012345
1Ocieplanie budynków
2Inne remonty, o których mowa w 3 ust. 1 rozporządzenia
3Zawory termostatyczne
4Wodomierze ciepłej wody
5Liczniki ciepła wraz z automatyką
6Razem (zł)

Sporządził: Prezes Zarządu

.............................. .......................

(imię i nazwisko, nr telefonu)