Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.159

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Na podstawie art. 96a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób podziału i tryb przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą".
Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanych dalej "jednostkami KNOW", w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zwanych dalej "podstawowymi jednostkami", prowadzących kierunek studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej "Komisją", w ramach oceny programowej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a ustawy, dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie podstawowych jednostek w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1.
Dane niezbędne do ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w § 2-4, są przekazywane przez uczelnie według:
1)
przeciętnej liczby zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji - w zakresie liczby nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych;
2)
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich;
3)
stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji - w zakresie liczby studentów studiów stacjonarnych.
2.
Dane niezbędne do ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w § 2, przekazuje uczelnia:
1)
w której działa centrum naukowe, o którym mowa w art. 31 ust. 1 zdanie trzecie ustawy, albo
2)
w skład której wchodzi podstawowa jednostka będąca jednostką KNOW, albo
3)
w skład której wchodzi podstawowa jednostka wchodząca w skład jednostki KNOW i wskazana przez podmioty wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, zwanym dalej "ministrem".
3.
Dane niezbędne do ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w § 2, są przekazywane w podziale na podmioty wchodzące w skład jednostki KNOW.
Rozporządzenie stosuje się do podziału i przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK KNOW, W TYM Z TYTUŁU DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA PRACOWNIKÓW ORAZ SPECJALNYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ORAZ SPECJALNYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA STUDENTÓW

1. Z określonych w budżecie państwa środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowych minister wydziela część przeznaczoną na dotacje na dofinansowanie jednostek KNOW, w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów, zwane dalej "dotacjami", dla:

1) jednostek KNOW wyłonionych w poprzednich latach;

2) jednostek KNOW wyłonionych w danym roku.

2. Kwota przeznaczona na dotacje dla jednostek KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest dzielona według wzoru:

gdzie:

- oznacza kwotę dotacji dla i-tej jednostki KNOW w danym roku,

Dc - oznacza kwotę przeznaczoną na dotacje dla jednostek KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej jednostki KNOW,

Wd - oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej jednostki KNOW,

Ws - oznacza wagę składnika studenckiego,

Si - oznacza składnik studencki i-tej jednostki KNOW.

3. Składnik kadrowy i-tej jednostki KNOW oblicza się według wzoru:

- oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich, a w jednostkach naukowych innych niż podstawowe jednostki - pracowników naukowych, zatrudnionych w i-tej jednostce KNOW (w przeliczeniu na pełne etaty), posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki,

- oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich, a w jednostkach naukowych innych niż podstawowe jednostki - pracowników naukowych, zatrudnionych w i-tej jednostce KNOW (w przeliczeniu na pełne etaty), posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki,

- oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich, a w jednostkach naukowych innych niż podstawowe jednostki - pracowników naukowych, zatrudnionych w i-tej jednostce KNOW (w przeliczeniu na pełne etaty), posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki,

- oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich, a w jednostkach naukowych innych niż podstawowe jednostki - pracowników naukowych, zatrudnionych w i-tej jednostce KNOW (w przeliczeniu na pełne etaty), posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

n - oznacza liczbę jednostek KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Składnik doktorancki i-tej jednostki KNOW oblicza się według wzoru:

gdzie:

- oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą jednostką w stosunku pracy) w i-tej jednostce KNOW,

n - oznacza liczbę jednostek KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

5. Składnik studencki i-tej jednostki KNOW oblicza się według wzoru:

gdzie:

- oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) w i-tej jednostce KNOW,

n - oznacza liczbę jednostek KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 2, określa się następujące wagi:

1) 0,2 - dla wagi składnika kadrowego Wk;

2) 0,2 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd;

3) 0,6 - dla wagi składnika studenckiego Ws.

7. W przypadku uczelni niepublicznej dotacja obliczona zgodnie z ust. 2 stanowi dotację kalkulacyjną, o której mowa w art. 106a ustawy.

8. Dotacja w pierwszym roku posiadania statusu KNOW nie może być wyższa niż 10 000 000 zł.

9. W ramach określonych w budżecie państwa środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowych minister może zwiększyć dotacje do ustalonego poziomu dofinansowania, nie większego niż 7 000 000 zł, wszystkim jednostkom KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla których obliczona zgodnie z ust. 2 kwota dotacji jest niższa niż wysokość tego poziomu dofinansowania.

Zwiększeniem dotacji minister może objąć również wszystkie jednostki KNOW, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla których kwota dotacji obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa niż wysokość ustalonego poziomu dofinansowania.

Poziom dofinansowania minister ustala z uwzględnieniem wysokości środków, które może przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla jednostek KNOW, oraz liczby jednostek KNOW, które w poprzednim roku budżetowym otrzymały dotację w kwocie niższej niż 7 000 000 zł.

10. W czterech kolejnych latach posiadania statusu KNOW minister określa plany dotacji dla jednostek KNOW w wysokości ustalonej w planie dotacji w roku budżetowym poprzedzającym dany rok budżetowy. Określając plany dotacji, minister może dokonać waloryzacji wysokości dotacji o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w art. 94b ust. 3 ustawy, jednostkom KNOW, z wyłączeniem tych jednostek KNOW, dla których w danym roku budżetowym planuje dokonanie zwiększenia dotacji, o którym mowa w ust. 9.

11. W przypadku przedłużenia statusu KNOW, o którym mowa w art. 84b ust. 4 ustawy, plan dotacji dla jednostki KNOW, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa się w pierwszym roku okresu, na który przedłużono status KNOW, oraz w czterech kolejnych latach na poziomie dotacji przyznanej w roku budżetowym poprzedzającym dany rok budżetowy. Do obliczenia kwoty dotacji stosuje się ust. 9 albo 10.

12. Dotacja jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych na podstawie planu dotacji.

13. Przed określeniem planu dotacji na dany rok budżetowy dotacja może być przekazywana na podstawie projektu planu dotacji.

14. Dotacja jest przekazywana na rachunek uczelni, w której działa centrum naukowe, o którym mowa w art. 31 ust. 1 zdanie trzecie ustawy, albo w skład której wchodzi podstawowa jednostka będąca jednostką KNOW albo podstawowa jednostka wchodząca w skład jednostki KNOW i wskazana przez podmioty wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH KIERUNEK STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ KOMISJI W RAMACH OCENY PROGRAMOWEJ

1. Z określonych w budżecie państwa środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowych minister wydziela część przeznaczoną na dotacje na dofinansowanie podstawowych jednostek prowadzących kierunek studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Komisji w ramach oceny programowej, zwane dalej "dotacjami".

2. Podstawowej jednostce prowadzącej kierunek studiów, który w ramach oceny programowej uzyskał ocenę wyróżniającą Komisji, zwany dalej "wyróżnionym kierunkiem", przyznaje się dotację w pierwszym roku dofinansowania w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł. Podstawowej jednostce prowadzącej więcej niż jeden wyróżniony kierunek dotacja przysługuje z tytułu wszystkich wyróżnionych kierunków.

3. Kwota przeznaczona na dotacje dla podstawowych jednostek, o których mowa w ust. 2, jest dzielona według wzoru:

gdzie:

- oznacza kwotę dotacji dla i-tej podstawowej jednostki, obliczoną odrębnie z tytułu każdego z wyróżnionych kierunków, o których mowa w ust. 2,

- oznacza kwotę przeznaczoną na dotacje dla podstawowych jednostek, o których mowa w ust. 2,

Wks - oznacza wagę składnika kadry samodzielnej,

- oznacza składnik kadry samodzielnej i-tej podstawowej jednostki,

Wkp - oznacza wagę składnika pozostałych nauczycieli akademickich,

- oznacza składnik pozostałych nauczycieli akademickich i-tej podstawowej jednostki,

Wd - oznacza wagę składnika doktoranckiego,

- oznacza składnik doktorancki i-tej podstawowej jednostki,

- oznacza wagę składnika studenckiego,

- oznacza składnik studencki i-tej podstawowej jednostki.

4. Składnik kadry samodzielnej i-tej podstawowej jednostki oblicza się według wzoru:

gdzie:

- oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce (w przeliczeniu na pełne etaty), posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki,

- oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce (w przeliczeniu na pełne etaty), posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki,

P - oznacza procentowy udział liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyróżnionego kierunku, poziomu i profilu kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) w i-tej podstawowej jednostce w ogólnej liczbie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w i-tej podstawowej jednostce,

n - oznacza liczbę dofinansowywanych podstawowych jednostek.

5. Składnik pozostałych nauczycieli akademickich i-tej podstawowej jednostki oblicza się według wzoru:

gdzie:

- oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej podstawowej jednostce (w przeliczeniu na pełne etaty),

P - oznacza procentowy udział liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyróżnionego kierunku, poziomu i profilu kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) w i-tej podstawowej jednostce w ogólnej liczbie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w i-tej podstawowej jednostce,

n - oznacza liczbę dofinansowywanych podstawowych jednostek.

6. Składnik doktorancki i-tej podstawowej jednostki oblicza się według wzoru:

gdzie:

- oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą jednostką w stosunku pracy) w i-tej podstawowej jednostce,

n - oznacza liczbę dofinansowywanych podstawowych jednostek.

7. Składnik studencki i-tej podstawowej jednostki oblicza się według wzoru:

gdzie:

- oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych wyróżnionego kierunku, poziomu i profilu kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) w i-tej podstawowej jednostce,

n - oznacza liczbę dofinansowywanych podstawowych jednostek.

8. Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 3, określa się następujące wagi:

1) 0,4 - dla wagi składnika kadry samodzielnej Wks;

2) 0,2 - dla wagi składnika pozostałych nauczycieli akademickich Wkp;

3) 0,2 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd;

4) 0,2 - dla wagi składnika studenckiego Ws.

9. W przypadku uczelni niepublicznej dotacja obliczona zgodnie z ust. 3 stanowi dotację kalkulacyjną, o której mowa w art. 106a ustawy.

10. Dotację dla podstawowej jednostki prowadzącej więcej niż jeden wyróżniony kierunek oblicza się odrębnie z tytułu każdego z wyróżnionych kierunków, przy czym dane niezbędne do jej obliczenia są uwzględniane we wzorze, o którym mowa w ust. 3, w taki sposób, jakby każdy z tych kierunków był prowadzony przez odrębną jednostkę.

11. W dwóch kolejnych latach dofinansowania minister określa plany dotacji dla podstawowych jednostek prowadzących wyróżnione kierunki w wysokości ustalonej w planie dotacji w roku budżetowym poprzedzającym dany rok budżetowy. Określając plany dotacji, minister może dokonać waloryzacji wysokości dotacji o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w art. 94b ust. 3 ustawy.

12. Dotacja jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych na podstawie planu dotacji.

13. Przed określeniem planu dotacji na dany rok budżetowy dotacja może być przekazywana na podstawie projektu planu dotacji.

14. Dotację przyznaje się przez okres trzech lat nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowym jednostkom prowadzącym kierunek, który uzyskał ocenę wyróżniającą w okresie rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia roku budżetowego, w którym dokonano poprzedniego podziału dotacji, a kończącym się w dniu 31 grudnia roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy dokonywanego podziału dotacji.

15. W przypadku gdy liczba podstawowych jednostek prowadzących wyróżniony kierunek, o których mowa w ust. 14, jest większa niż dwadzieścia pięć, minister, dokonując podziału dotacji, uwzględnia kategorię naukową jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA FINANSOWANIE ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DOKTORANCKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200A USTAWY, DLA NIE WIĘCEJ NIŻ 30% NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW W UCZELNIACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

1. Z określonych w budżecie państwa środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowych minister wydziela część przeznaczoną na dotacje na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a ustawy, dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych, zwane dalej "dotacjami".

2. Wysokość dotacji dla uczelni oblicza się jako iloczyn liczby równej 30% najlepszych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich danej uczelni (zaokrąglonej w dół do pełnych jednostek) oraz kwoty 10 000 zł.

3. W przypadku uczelni niepublicznej dotacja obliczona zgodnie z ust. 2 stanowi dotację kalkulacyjną, o której mowa w art. 106a ustawy.

4. Dotacja jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych na podstawie planu dotacji określonego przez ministra.

5. Przed określeniem planu dotacji na dany rok budżetowy dotacja może być przekazywana na podstawie projektu planu dotacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK W ZAKRESIE WDRAŻANIA SYSTEMÓW POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

1. Z określonych w budżecie państwa środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowych minister może wydzielić część przeznaczoną na dotacje na dofinansowanie podstawowych jednostek w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, zwane dalej "dotacjami".

2. Dotacji udziela się podstawowym jednostkom wyłanianym w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra.

3. Dotacja dla podstawowej jednostki w danym roku budżetowym nie może być wyższa niż 1 000 000 zł.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest opracowanie przez podstawową jednostkę i przedłożenie ministrowi programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz opisu wdrażania systemu poprawy jakości kształcenia.

5. Konkurs ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra;

2) w urzędzie obsługującym ministra, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;

3) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

6. Ogłoszenie o konkursie można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim.

7. Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:

1) przedmiocie konkursu;

2) podstawowych jednostkach mogących wziąć udział w konkursie;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminie, miejscu i sposobie składania wniosków;

5) dokumentach, które należy dołączyć do wniosku;

6) kryteriach oceny wniosków;

7) trybie oceny wniosków.

8. Minister powołuje komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy urzędu obsługującego ministra oraz eksperci powołani przez ministra. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych wniosków i sporządza listę rankingową podstawowych jednostek, którym proponuje przyznanie dotacji, oraz przedkłada ją do decyzji ministra.

9. Wyniki konkursu ogłasza się w sposób określony w ust. 5 i 6.

10. Ogłoszenie o wynikach konkursu zawiera:

1) nazwę wszystkich podstawowych jednostek, które złożyły wnioski w konkursie;

2) wyniki oceny wniosków złożonych w konkursie, dokonanej przez komisję konkursową;

3) nazwę podstawowych jednostek, którym przyznano dotację, wraz z wysokością dotacji.

11. Dotacja jest przekazywana w ciągu roku budżetowego w transzach miesięcznych, na podstawie planu dotacji określonego przez ministra.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 230), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2015 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 8 maja 2015 r. (Dz.U.2015.656).
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 8 maja 2015 r. (Dz.U.2015.656).