Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom... - Dz.U.2021.384 t.j. - OpenLEX

Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.384 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej

Na podstawie art. 402 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób podziału dla uczelni środków finansowych, o których mowa w:
1)
art. 365 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", przeznaczonych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
2)
art. 365 pkt 6 ustawy, przeznaczonych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.
Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
W latach 2019-2023 wysokość dotacji dla uczelni ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1)
ze środków finansowych pozostałych po wyodrębnieniu części uzupełniającej, o której mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają części dzielone z uwzględnieniem:
a)
liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów,
b)
liczby otrzymujących stypendium socjalne:
doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020,
studentów,
c)
liczby będących osobami niepełnosprawnymi:
doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020,
studentów;
2)
w algorytmie określonym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia składnik:

D1 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów,

D2 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby otrzymujących stypendium socjalne doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne,

D3 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby będących osobami niepełnosprawnymi doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi,

Lsi - oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów w i-tej uczelni,

Lmi - oznacza liczbę stanowiącą iloraz sumy liczby doktorantów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, oraz liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni, i wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej w i-tej uczelni,

Lni - oznacza sumę liczby będących osobami niepełnosprawnymi doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów w i-tej uczelni będących osobami niepełnosprawnymi.

2. 
Dane dotyczące liczby doktorantów, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
W latach 2019-2023 przy ustalaniu wysokości dotacji dla uczelni ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6 ustawy, we wzorze, według którego oblicza się składnik studencki i-tej uczelni, określonym w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia:

Ln1,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln2,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln3,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU DLA UCZELNI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA STYPENDIA SOCJALNE, STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI I STYPENDIA REKTORA

1.
Z określonych w poszczególnych częściach budżetu państwa środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, przeznaczonych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają część uzupełniającą, w wysokości nieprzekraczającej 5% tych środków, przeznaczoną na zwiększenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 368 ust. 8 i 9 ustawy, oraz na podziały uzupełniające i korygujące.
2.
Ze środków finansowych pozostałych po wyodrębnieniu części uzupełniającej dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają części dzielone z uwzględnieniem:
1)
liczby studentów;
2)
liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne;
3)
liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
3.
Wysokość dotacji dla uczelni na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora jest ustalana według algorytmu:

gdzie:

Di - oznacza wysokość dotacji dla i-tej uczelni,

D1 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów,

D2 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne,

D3 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów będących osobami niepełno sprawnymi,

Lsi - oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni,

Lmi - oznacza liczbę stanowiącą iloraz liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni i wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej w i-tej uczelni zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy,

Lni - oznacza liczbę studentów będących osobami niepełnosprawnymi w i-tej uczelni,

n - oznacza liczbę uczelni uwzględnionych przez dysponenta części budżetu państwa w podziale środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy.

4.
Środki finansowe pozostałe w wyniku nieprzyznania uczelni dotacji w przypadku, o którym mowa w art. 416 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w wyniku zmniejszenia dotacji w przypadku, o którym mowa w art. 416 ust. 3 pkt 1 ustawy, powiększają część uzupełniającą.
5.
Dane niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy ustala się w zakresie:
1)
liczby studentów, liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi - na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;
2)
wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne - na podstawie danych przekazanych przez uczelnie do dnia 15 stycznia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

SPOSÓB PODZIAŁU DLA UCZELNI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE PRZYJMOWANIA NA STUDIA, DO SZKÓŁ DOKTORSKICH, KSZTAŁCENIU NA STUDIACH I W SZKOŁACH DOKTORSKICH LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

1.
Z określonych w poszczególnych częściach budżetu państwa środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6 ustawy, przeznaczonych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają kwoty przeznaczone na dotacje dla uczelni:
1)
publicznych;
2)
niepublicznych.
2.
Wysokość dotacji dla uczelni na zadania, o których mowa w ust. 1, jest ustalana według algorytmu:

gdzie:

Dni - oznacza wysokość dotacji dla i-tej uczelni,

F - oznacza kwotę przyjętą do obliczania dotacji dla uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w zależności od przynależności i-tej uczelni odpowiednio do uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w danym roku,

Si - oznacza składnik studencki i-tej uczelni,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w zależności od przynależności i-tej uczelni odpowiednio do uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych.

3.
Składnik studencki i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni,

Ln1,k,i - oznacza liczbę studentów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln2k,i - oznacza liczbę studentów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln3k,i - oznacza liczbę studentów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni.

4.
Składnik doktorancki i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

Di = 3,6Ln1,i + 2,9Ln2,i + l,4Ln3,i

gdzie:

Ln1,i - oznacza liczbę doktorantów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej,

Ln2,i. - oznacza liczbę doktorantów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej,

Ln3,i - oznacza liczbę doktorantów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi i-ta uczelnia, jeżeli i-ta uczelnia w statucie federacji, o którym mowa w art. 166 ust. 4 ustawy, została wskazana jako jednostka uczestnicząca uprawniona do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej.

5.
Składnik kadrowy i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lpni,k - oznacza przeciętną liczbę pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, zatrudnionych w i-tej uczelni w k-tym miesiącu roku poprzedzającego rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku).

6.
Dane niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy ustala się w zakresie:
1)
liczby studentów i doktorantów - na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;
2)
przeciętnej liczby pracowników będących osobami niepełnosprawnymi - na podstawie danych przekazanych przez uczelnie do dnia 31 stycznia roku przyznania dotacji.
1 Obecnie działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie podziału środków finansowych na świadczenia dla studentów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 226),

2) w zakresie podziału środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163)

- które tracą moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).