Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1850

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej

Na podstawie art. 402 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób podziału dla uczelni środków finansowych, o których mowa w:
1) art. 365 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", przeznaczonych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;
2) art. 365 pkt 6 ustawy, przeznaczonych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.
§  2.  Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Sposób podziału dla uczelni środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  W latach 2019-2023 wysokość dotacji dla uczelni ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1) ze środków finansowych pozostałych po wyodrębnieniu części uzupełniającej, o której mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają części dzielone z uwzględnieniem:
a) liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów,
b) liczby otrzymujących stypendium socjalne:
doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020,
studentów,
c) liczby będących osobami niepełnosprawnymi:
doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020,
studentów;
2) w algorytmie określonym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia składnik:

D1 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów,

D2 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby otrzymujących stypendium socjalne doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne,

D3 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby będących osobami niepełnosprawnymi doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi,

Lsi - oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów w i-tej uczelni,

Lmi - oznacza liczbę stanowiącą iloraz sumy liczby doktorantów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, oraz liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni, i wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej w i-tej uczelni,

Lni - oznacza sumę liczby będących osobami niepełnosprawnymi doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów w i-tej uczelni będących osobami niepełnosprawnymi.

2.  Dane dotyczące liczby doktorantów, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
§  5.  W latach 2019-2023 przy ustalaniu wysokości dotacji dla uczelni ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6 ustawy, we wzorze, według którego oblicza się składnik studencki i-tej uczelni, określonym w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia:

Ln1,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln2,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln3,k,i - oznacza sumę liczby doktorantów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, którzy rozpoczęli kształcenie na k-tych studiach doktoranckich w i-tej uczelni przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni.

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU DLA UCZELNI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA STYPENDIA SOCJALNE, STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI I STYPENDIA REKTORA

1. Z określonych w poszczególnych częściach budżetu państwa środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, przeznaczonych na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają część uzupełniającą, w wysokości nieprzekraczającej 5% tych środków, przeznaczoną na zwiększenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 368 ust. 8 i 9 ustawy, oraz na podziały uzupełniające i korygujące.

2. Ze środków finansowych pozostałych po wyodrębnieniu części uzupełniającej dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają części dzielone z uwzględnieniem:

1) liczby studentów;

2) liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne;

3) liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

3. Wysokość dotacji dla uczelni na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora jest ustalana według algorytmu:

gdzie:

Di - oznacza wysokość dotacji dla i-tej uczelni,

D1 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów,

D2 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne,

D3 - oznacza część środków finansowych dzieloną z uwzględnieniem liczby studentów będących osobami niepełno sprawnymi,

Lsi - oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni,

Lmi - oznacza liczbę stanowiącą iloraz liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w i-tej uczelni i wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej w i-tej uczelni zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy,

Lni - oznacza liczbę studentów będących osobami niepełnosprawnymi w i-tej uczelni,

n - oznacza liczbę uczelni uwzględnionych przez dysponenta części budżetu państwa w podziale środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy.

4. Środki finansowe pozostałe w wyniku nieprzyznania uczelni dotacji w przypadku, o którym mowa w art. 416 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w wyniku zmniejszenia dotacji w przypadku, o którym mowa w art. 416 ust. 3 pkt 1 ustawy, powiększają część uzupełniającą.

5. Dane niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy ustala się w zakresie:

1) liczby studentów, liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz liczby studentów będących osobami niepełnosprawnymi - na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;

2) wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne - na podstawie danych przekazanych przez uczelnie do dnia 15 stycznia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB PODZIAŁU DLA UCZELNI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE PRZYJMOWANIA NA STUDIA, DO SZKÓŁ DOKTORSKICH, KSZTAŁCENIU NA STUDIACH I W SZKOŁACH DOKTORSKICH LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

1. Z określonych w poszczególnych częściach budżetu państwa środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6 ustawy, przeznaczonych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają kwoty przeznaczone na dotacje dla uczelni:

1) publicznych;

2) niepublicznych.

2. Wysokość dotacji dla uczelni na zadania, o których mowa w ust. 1, jest ustalana według algorytmu:

gdzie:

Dni - oznacza wysokość dotacji dla i-tej uczelni,

Dn - oznacza wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na dotacje dla uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w zależności od przynależności i-tej uczelni odpowiednio do uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych,

Si - oznacza składnik studencki i-tej uczelni,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni,

n - oznacza liczbę uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych, w zależności od przynależności i-tej uczelni odpowiednio do uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych.

3. Składnik studencki i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni,

Ln1,k,i - oznacza liczbę studentów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln2k,i - oznacza liczbę studentów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni,

Ln3k,i - oznacza liczbę studentów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni.

4. Składnik doktorancki i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

gdzie:

Ln1,i - oznacza liczbę doktorantów niesłyszących lub słabosłyszących, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię,

Ln2,i - oznacza liczbę doktorantów niewidomych, słabowidzących lub z dysfunkcją narządu ruchu, których niepełno sprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię,

Ln3,i - oznacza liczbę doktorantów z innymi rodzajami niepełnosprawności, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię.

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lpni,k - oznacza przeciętną liczbę pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, zatrudnionych w i-tej uczelni w k-tym miesiącu roku poprzedzającego rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku).

6. Dane niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy ustala się w zakresie:

1) liczby studentów i doktorantów - na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;

2) przeciętnej liczby pracowników będących osobami niepełnosprawnymi - na podstawie danych przekazanych przez uczelnie do dnia 31 stycznia roku przyznania dotacji.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie podziału środków finansowych na świadczenia dla studentów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 226),

2) w zakresie podziału środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163)

- które tracą moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).