Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005. - Dz.U.2004.214.2170 - OpenLEX

Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2170

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie sposobu podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 r.
Z kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej dalej "ustawą", wydziela się kwoty w wysokości:
1)
35 % - której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 3;
2)
7 % - której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 4;
3)
15 % - której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 5;
4)
13 % - której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 6;
5)
30 % - której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 7.
1.
Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela się między powiaty, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych.
2.
Przez dochody bazowe powiatu rozumie się - powiększone o 3 % - łączne dochody z tytułu:
1)
dotacji, wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez powiaty w 2003 r. zadań bieżących, których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r., o których mowa w:
a)
art. 53 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.2)) w zakresie dotyczącym nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych będących emerytami i rencistami,
b)
art. 10a pkt 7, 11a i 11b i art. 11a pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.3)), z wyłączeniem dotacji przeznaczonych na finansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
c)
art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 4 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.4)),
d)
art. 6 i 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.5))

- w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r.;

2)
części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów za 2003 r., z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji oraz środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę - wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r.;
3)
części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2003 r. - wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r.;
4)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. - wykazane w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów.
3.
Przez dochody przeliczeniowe powiatu rozumie się łączne dochody z tytułu:
1)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazane w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów, zwiększone do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 8 %;
2)
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalonego jako łączna kwota dochodów z tego tytułu, uzyskanych w 2003 r. przez gminy położone na obszarze danego powiatu, a wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszone do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 1,00 %;
3)
części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, ustalonej na 2005 r.
4.
Dochody przeliczeniowe powiatu, o których mowa w ust. 3, pomniejsza się o ustaloną na 2005 r. wpłatę, o której mowa w art. 30 ustawy.
5.
Wysokość należnej powiatowi kwoty, o której mowa w § 2 pkt 1, ustala się w następujący sposób:
1)
oblicza się dla danego powiatu różnicę między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;
2)
oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danego powiatu w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich powiatów;
3)
współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez kwotę części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 1;
4)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu - wysokość należnej powiatowi części równoważącej jest równa różnicy obliczonej dla powiatu w sposób określony w pkt 1, a nadwyżka środków zwiększa kwotę, o której mowa w § 2 pkt 5;
5)
jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu - wysokość należnej powiatowi części równoważącej jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.
1.
Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 2, rozdziela się między te powiaty, w których jednostką organizacyjną był powiatowy urząd pracy, działający w 2004 r. na obszarze przekraczającym granice tego powiatu.
2.
Wysokość należnej powiatowi kwoty, o której mowa w § 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby bezrobotnych w powiecie obsługiwanym przez powiatowy urząd pracy niebędący jednostką organizacyjną tego powiatu i kwoty dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie tego urzędu, przypadającej na jednego bezrobotnego w 2003 r., obliczonej jako iloraz:
1)
kwoty dotacji na zadania bieżące, wykazanej przez powiat w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów;
2)
liczby bezrobotnych w 2003 r. z obszaru powiatów obsługiwanych przez powiatowy urząd pracy.
3.
Przez liczbę bezrobotnych rozumie się liczbę bezrobotnych, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy.
4.
W przypadku gdy suma kwot należnych powiatom, o których mowa w ust. 2, jest niższa od kwoty, o której mowa w § 2 pkt 2, nadwyżka zwiększa kwotę, o której mowa w § 2 pkt 5.
5.
W przypadku gdy suma kwot należnych powiatom, o których mowa w ust. 2, jest wyższa niż kwota, o której mowa w § 2 pkt 2, wysokość należnej powiatowi kwoty mnoży się przez iloraz kwoty, o której mowa w § 2 pkt 2, i sumy kwot, o których mowa w ust. 2, ustalonych dla wszystkich powiatów.
1.
Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 3, rozdziela się między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
2.
Wysokość należnej powiatowi kwoty, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn łącznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 3, i współczynnika udziału powiatu w długości dróg powiatowych, wyliczonego zgodnie z ust. 3.
3.
Współczynnik udziału powiatu w długości dróg powiatowych, obliczony do dziesiątego miejsca po przecinku, ustala się w następujący sposób:
1)
ustala się powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
2)
dla tych powiatów oblicza się łączną długość dróg powiatowych;
3)
dla danego powiatu oblicza się współczynnik udziału jako iloraz długości dróg powiatowych w powiecie i łącznej długości dróg powiatowych, o której mowa w pkt 2.
4.
Długość dróg powiatowych ustala się na podstawie danych posiadanych przez ministra właściwego do spraw transportu, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.
1.
Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 4, rozdziela się między powiaty, które w 2003 r. otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze.
2.
Wysokość należnej powiatowi kwoty, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 pkt 4, i współczynnika udziału, obliczonego do dziesiątego miejsca po przecinku, dotacji na rodziny zastępcze dla danego powiatu w łącznej kwocie udzielonych w 2003 r. dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatów na rodziny zastępcze.
3.
Dane dotyczące kwot dotacji z budżetu państwa ustala się na podstawie sprawozdań sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów.
1.
Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 5, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 pkt 4 i § 4 ust. 4, rozdziela się między powiaty, w których planowane dochody powiatu na 2005 r., o których mowa w ust. 3, są niższe o więcej niż 50.000 zł od kwoty dochodów powiatu w 2004 r., o których mowa w ust. 2.
2.
Kwotę dochodów powiatu w 2004 r. stanowi suma subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej, pomniejszona o ustalone wpłaty.
3.
Planowane dochody powiatu na 2005 r. stanowi suma dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i poszczególnych kwot subwencji równoważącej, o której mowa § 2 pkt 1-4, pomniejszona o ustaloną wpłatę, o której mowa w art. 30 ustawy.
4.
Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, oblicza się dla poszczególnych powiatów jako iloczyn tej kwoty i współczynnika udziału ujemnej różnicy dochodów powiatu w sumie ujemnych różnic dochodów powiatów.
5.
Współczynnik udziału ujemnej różnicy dochodów powiatu w sumie ujemnych różnic dochodów powiatów obliczony do dziesiątego miejsca po przecinku ustala się w następujący sposób:
1)
oblicza się ujemną różnicę, powyżej 50.000 zł, dla poszczególnych powiatów pomiędzy dochodami, o których mowa w ust. 3 i 2;
2)
ustala się ogólną kwotę sumy różnic, o których mowa w pkt 1, dla powiatów;
3)
ustala się współczynnik udziału ujemnej różnicy dochodów powiatu w sumie ujemnych różnic dochodów powiatów jako iloraz kwot, o których mowa w pkt 1 i 2.
6.
Dochody powiatów w 2004 r. z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej oraz wpłat ustalonych na 2004 r., zgodnie z ustawą, przyjmuje się według informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 30 czerwca 2004 r.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla danego powiatu stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie z § 3-7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz.1682, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz. 1492.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.