Sposób pobierania materiału genetycznego oraz warunki i sposoby jego przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2179

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania

Na podstawie art. 53g ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób pobierania materiału genetycznego od osób, których krewni stracili życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. i miejsce ich pochowania nie jest znane, zwanych dalej "dawcami";
2)
warunki i sposób przechowywania materiału genetycznego pobranego od dawców oraz warunki i sposób przechowywania materiału genetycznego pobranego z ekshumowanych zwłok, szczątków lub prochów ludzkich, ofiar walki z narzuconym systemem totalitarnym, represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
1.
Materiał genetyczny od dawców pobiera się w postaci wymazu ze śluzówki policzków przy użyciu jednorazowych sterylnych zestawów.
2.
Zestaw, o którym mowa w ust. 1, oznacza się w sposób zapewniający ustalenie tożsamości dawcy przez podanie jego imienia i nazwiska oraz numeru oznaczenia materiału genetycznego.
3.
Zestaw, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w bezpiecznym opakowaniu, do którego osoba pobierająca materiał genetyczny dołącza protokół jego pobrania zawierający następujące dane i informacje:
1)
datę i miejsce pobrania materiału genetycznego;
2)
numer oznaczenia materiału genetycznego;
3)
imię i nazwisko dawcy;
4)
dane kontaktowe dawcy (adres do korespondencji oraz telefon lub adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada);
5)
imię i nazwisko ofiary, o której mowa w § 1 pkt 2;
6)
stopień pokrewieństwa dawcy z ofiarą, o której mowa w § 1 pkt 2;
7)
zgodę dawcy na przechowanie materiału genetycznego i wykorzystanie go do badań identyfikacyjnych;
8)
podpis osoby sporządzającej protokół.
Materiał genetyczny przechowuje się zgodnie ze standardami przechowywania materiału do badania laboratoryjnego, o których mowa w części I w ust. 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1665).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).