Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.179 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996 i Nr 229, poz. 1496) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory deklaracji:
a) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,
b) o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;
2) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w pkt 1;
3) szczegółowy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść rejestru podatku;
4) sposób sporządzenia informacji o kwocie podatku pobranego przez płatnika należnego poszczególnym gminom.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
2) organie podatkowym - rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;
3) podatku - rozumie się przez to podatek od czynności cywilnoprawnych.
§  3. 
1.  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera następujące informacje:
1) miejsce i cel składania deklaracji;
2) dane podatnika dokonującego zapłaty lub zwolnionego z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy;
3) przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej;
4) obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnej;
5) 2  podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika.
2.  Wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4.  Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku, a gdy czynność cywilnoprawna jest zwolniona z podatku - zamieszczają podstawę prawną zwolnienia.
§  5. 
1.  Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki:
1) liczbę porządkową;
2) datę sporządzenia aktu notarialnego;
3) numer repertorium A;
4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;
5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;
6) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);
7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;
8) zwięzłe określenie treści czynności;
9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;
10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
11) stawkę podatku;
12) kwotę pobranego podatku;
13) uwagi.
2.  W rejestrze podatku płatnicy:
1) podsumowują kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;
2) odnotowują w rubryce "uwagi" kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.
3.  Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego ten rejestr.
§  6. 
1.  Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące informacje:
1) miejsce i cel składania deklaracji;
2) dane płatnika;
3) adres siedziby kancelarii notarialnej;
4) dane dotyczące należności: kwotę podatku pobranego przez płatnika w danym miesiącu, kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego;
5) oświadczenie i podpis płatnika.
2.  Wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7.  Płatnicy ustnie pouczają podatników o:
1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;
2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;
3) ciążącym na nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.
§  8. 
1.  Płatnicy sporządzają informację o kwocie pobranego podatku, należnego poszczególnym gminom, z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).
2.  Informacja zawiera:
1) liczbę porządkową;
2) nazwę gminy, na której rachunek podatek ma zostać przekazany;
3) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom;
4) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności cywilnoprawne, od których dokonania podatek jest należny poszczególnym gminom.
§  9. 
1.  W przypadkach określonych w art. 11 ustawy zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
2.  Jeżeli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego z podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych o dokonanym zwrocie.
§  10.  W przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa spółki lub zmiana umowy spółki podatnicy, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., mogą składać deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1764).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

PCC-3 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

wzór

PCC-3/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

PCC-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2 § 3 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.940) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2014 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1764).
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.13.598).

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.940) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2014 r.

5 Załącznik nr 2 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.13.598).