Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.903

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 136 ust. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Jednostki pływające Krajowej Administracji Skarbowej, zwane dalej "jednostkami pływającymi", oznakowuje się:
1) banderą, której wzór określają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948);
2) flagą, której wzór jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych;
3) nazwą jednostki pływającej w kolorze czarnym umieszczoną na obu burtach w części dziobowej oraz powtórzoną w części rufowej - o wysokości liter i cyfr proporcjonalnej do wielkości jednostki pływającej, w kolorze zielonym na kabinie po obu burtach jednostki pływającej - o długości kadłuba powyżej 6 m;
4) nazwą portu macierzystego umieszczoną na rufie pod nazwą jednostki pływającej - w kolorze czarnym, o wysokości liter proporcjonalnej do wielkości jednostki pływającej;
5) napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" umieszczonym na sygnalizatorze świateł ostrzegawczych oraz na obu burtach jednostki pływającej powyżej górnej krawędzi pasa zmiennego zanurzenia lub na kabinie jednostki pływającej - w kolorze zielonym;
6) napisem "CUSTOMS" umieszczonym na kabinie po obu burtach jednostki pływającej, poniżej napisu "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" - w kolorze zielonym;
7) napisem "CUSTOMS" wraz z nazwą jednostki pływającej umieszczonym na dachu nadbudówki - w kolorze zielonym;
8) kolorem:
a) zielonym - nawodną zewnętrzną część kadłuba, o szerokości nie mniejszej niż 20% wysokości burty jednostki pływającej od górnej krawędzi pasa zmiennego zanurzenia, biegnącym pośrodku wzdłuż kadłuba,
b) białym - kabinę.
2.  Graficzny sposób oznakowania jednostek pływających określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Elementem składowym oznakowania jednostki pływającej jest jej nazwa, która składa się z liter "SCS" oddzielonych poziomą kreską od dwucyfrowego numeru jednostki pływającej.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

GRAFICZNY SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej (Dz. U. poz. 1497), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).