§ 2. - Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. - Dz.U.2012.286 - OpenLEX

§ 2. - Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.286

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2018 r.
§  2. 
1.  1
 Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami (pławami), z tym że:
1)
strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm - bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm;
2)
strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m - bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;
3)
wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm - bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.
2. 
W przypadku gdy granice stref dla umiejących i niemiejących pływać wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających, nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).
3.  2
 W kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m należy oznaczyć głębokość wody poprzez:
1)
umieszczenie napisów informujących o głębokości na ścianach lub dnie niecek basenowych - w pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;
2) 3
 zamieszczenie tabliczek informujących o głębokości wody na pomostach lub bojach - w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
1 § 2 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 stycznia 2018 r.
2 § 2 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 stycznia 2018 r.
3 § 2 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 stycznia 2018 r.