§ 7. - Sposób oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposób umieszczania klauzul na tych materiałach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.211.2071

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2003 r.
§  7. 
Zapis na taśmach magnetycznych lub filmowych zawierających informacje niejawne rozpoczyna się i kończy informacją o klauzuli tajności.