Sposób organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. - Dz.U.1996.112.537 - OpenLEX

Sposób organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.112.537

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 1996 r.
w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:
1.
Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki pomocy społecznej, szkoły i uczelnie, zakłady penitencjarne, placówki resocjalizacyjne, jednostki wojskowe są zobowiązane do organizowania i prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
2.
W działaniach, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin oraz inne osoby prawne i fizyczne.
Działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym są realizowane w szczególności przez:
1)
rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych człowiekowi do samorozwoju i samorealizacji, radzenia sobie ze stresami i wymaganiami środowiska oraz zwiększania kontroli nad swoim zdrowiem psychicznym,
2)
kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, w tym zapobiegających nadużywaniu alkoholu, używaniu innych substancji psychoaktywnych i paleniu tytoniu,
3)
uwzględnianie zagadnień promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w programach nauczania, a także w programach kształcenia podyplomowego i zawodowego osób zajmujących się nauczaniem i wychowaniem, leczeniem, opieką, rehabilitacją i resocjalizacją oraz w programach ochrony zdrowia i w środkach masowego przekazu, w tym w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji,
4)
tworzenie placówek zajmujących się poradnictwem psychologicznym i pomocą psychospołeczną oraz wczesnym rozpoznawaniem potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
5)
organizowanie i wspieranie zróżnicowanych form oparcia społecznego, zwłaszcza grup samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi,
6)
prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i popularyzacyjnej,
7)
inicjowanie działań psychoedukacyjnych, rozwijanie umiejętności potrzebnych człowiekowi w celu kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy.
1.
Tworzy się Radę do Spraw Promocji Zdrowia Psychicznego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zwaną dalej "Radą", działającą przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej.
2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
opracowywanie projektów krajowych programów promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, w uzgodnieniu z Ministrami: Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej,
2)
przygotowanie okresowych ocen wykonania zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym przez właściwe organy i instytucje oraz przedstawianie Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej wniosków w zakresie działalności organów administracji rządowej, a także innych państwowych instytucji zobowiązanych do prowadzenia promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
3)
inicjowanie działalności badawczo-wdrożeniowej w zakresie promocji i zapobiegania, o których mowa w § 2,
4)
opiniowanie projektów przepisów prawnych w sprawach, o których mowa w § 2,
5)
wyrażanie opinii o przedstawianych Radzie, przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub innych zainteresowanych ministrów, projektach wydatków budżetowych i innych, przeznaczonych na cele promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
3.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołuje i odwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek ministrów, o których mowa w § 4, przewodniczącego i członków Rady - spośród specjalistów z zakresu medycyny, pedagogiki, psychologii, socjologii, a także innych dziedzin nauki, zajmujących się teorią i badaniami promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym.
4.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej nadaje Radzie regulamin określający szczegółowo zakres, organizację i tryb jej działania.
5.
Rada przedstawia Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
Ministrowie: Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej zapewniają realizację programów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
W celu realizacji działań, o których mowa w § 2, wojewodowie mogą organizować wojewódzkie ośrodki poradnictwa i pomocy psychospołecznej, zwane dalej "wojewódzkimi ośrodkami".
Wojewódzkie ośrodki organizują działalność w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym na terenie województwa oraz współdziałają z instytucjami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i leczniczymi, w szczególności przez:
1)
poradnictwo, konsultacje oraz pomoc w problemach rozwojowych, wychowawczych, małżeńskich, rodzinnych i zawodowych,
2)
pomoc psychospołeczną dzieciom i młodzieży, żyjącym w warunkach wysokiego ryzyka dla zdrowia psychicznego,
3)
wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego u małych dzieci,
4)
inicjowanie, organizowanie i wspieranie rozwoju różnych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5)
prowadzenie interwencji kryzysowych, telefonów zaufania, grup samopomocowych oraz organizowania tej działalności na terenie województwa,
6)
doskonalenie zawodowe osób zajmujących się poradnictwem psychologicznym i pomocą psychospołeczną.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.