Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.340

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:
§  1. Obsługa biblioteczna w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej może być organizowana w formie bibliotek (i ich filii), zwanych dalej "bibliotekami wojskowymi".
§  2. Biblioteki wojskowe tworzy dowódca, szef, komendant, dyrektor jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, zwany dalej "organizatorem".
§  3. Organizator zapewnia bibliotece wojskowej odpowiednie warunki do wykonywania obsługi bibliotecznej, w szczególności:
1) warunki lokalowe, przez:
a) usytuowanie biblioteki w miejscu dostępnym dla użytkowników,
b) wydzielenie pomieszczeń na czytelnię i magazyn biblioteczny,
c) wyodrębnienie, w miarę możliwości, dodatkowych pomieszczeń dla bibliotekarzy do wykonywania prac administracyjnych i przygotowywania materiałów bibliotecznych;
2) środki finansowe na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, w szczególności przeznaczone na:
a) zakup materiałów bibliotecznych,
b) doskonalenie zawodowe pracowników związanych z działalnością biblioteczną.
§  4. Biblioteki wojskowe tworzy się w celu zapewnienia obsługi bibliotecznej żołnierzom, pracownikom wojska, emerytom i rencistom wojskowym oraz ich rodzinom.
§  5. Korzystanie z materiałów bibliotecznych odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki wojskowej, które określa organizator.
§  6.
1. W bibliotece wojskowej są prowadzone:
1) ewidencja czytelników i wypożyczeń;
2) ewidencja materiałów bibliotecznych;
3) katalog alfabetyczny i rzeczowy.
2. Ewidencje oraz katalogi, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie elektronicznej.
§  7.
1. Organizator może zawrzeć z dyrektorem biblioteki publicznej porozumienie o współdziałaniu biblioteki wojskowej z biblioteką publiczną, w szczególności w zakresie:
1) udostępniania lub przekazywania materiałów bibliotecznych;
2) przekazywania informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;
3) organizacji imprez związanych z upowszechnianiem czytelnictwa, promocją literatury oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej;
4) doskonalenia zawodowego, organizacji szkoleń, praktyk bibliotecznych, udzielania porad i pomocy instrukcyjno-metodycznej.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa szczegółowe zasady współdziałania pomiędzy biblioteką wojskową oraz biblioteką publiczną.
§  8. Porozumienia z bibliotekami publicznymi, innymi bibliotekami włączonymi do sieci bibliotecznej lub instytucjami zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc z dniem 30 czerwca 2012 r.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 35, poz. 297), które utraciło moc z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).