Sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej. - Dz.U.2002.189.1585 - OpenLEX

Sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.189.1585

Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 października 2002 r.
w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) zarządza się, co następuje:
1.
Liczba pojazdów w kolumnie nie może przekraczać 20, a jeżeli kolumna składa się wyłącznie z samochodów osobowych - 30 pojazdów.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie przejazdu kolumny pojazdów w związku z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz realizacji zadań związanych z obronnością państwa.
3.
Odległość między jadącymi kolumnami pojazdów nie może być mniejsza niż 500 m, a między kolumnami w czasie postoju - 200 m.
4.
Postanowienia dotyczące pojazdów stosuje się również do zespołów pojazdów.
1.
Kierownik jednostki zarządzającej przejazd kolumny lub upoważniona przez niego osoba:
1)
określa:
a)
trasę przejazdu oraz planowany czas jego rozpoczęcia i zakończenia,
b)
liczbę pojazdów w kolumnie,
c)
prędkość przejazdu kolumny,
d)
odległości pomiędzy jadącymi pojazdami,
e)
miejsce i czas planowanego postoju,
f)
sposób porozumiewania się pomiędzy osobami znajdującymi się w poszczególnych pojazdach;
2)
wyznacza dowódcę (kierownika) kolumny, a jeżeli kolumna składa się co najmniej z 10 pojazdów, wyznacza również:
a)
kierunkowego - poruszającego się w pierwszym pojeździe kolumny, odpowiedzialnego za utrzymywanie wyznaczonej trasy oraz prędkości przejazdu,
b)
zamykającego - poruszającego się w ostatnim pojeździe kolumny, odpowiedzialnego za utrzymywanie dyscypliny w kolumnie, organizację środków bezpieczeństwa wymaganych w czasie postoju, składanie meldunków o dyscyplinie w kolumnie oraz o rodzaju uszkodzeń pojazdów i miejscu ich postoju,
c)
osobę (osoby) wykonującą (wykonujące) zadania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego przejazdu kolumny.
2.
Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zapewnia się odpowiednie środki łączności.
3.
W każdym pojeździe wyznacza się dowódcę pojazdu, którym może być jego kierowca.
1.
Na przedzie po lewej stronie pierwszego pojazdu i z tyłu po lewej stronie ostatniego pojazdu w kolumnie umieszcza się tablicę, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Pojazd dowódcy kolumny po lewej stronie z przodu oznacza się biało-czarną flagą, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
W razie przejazdu kolumny po drodze ekspresowej lub autostradzie, na pojazdach, o których mowa w ust. 1, dodatkowo umieszcza się ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. Sygnał umieszczony na pierwszym pojeździe powinien być widoczny co najmniej z przodu i z boków pojazdu, a sygnał umieszczony na ostatnim pojeździe powinien być widoczny co najmniej z tyłu i z boków pojazdu.
4.
Przepis ust. 3 może być stosowany również w razie przejazdu kolumny po drodze innej niż droga ekspresowa lub autostrada.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 34, poz. 399).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR TABLICY DO OZNACZANIA KOLUMN POJAZDÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ

wzór

Opis tablicy:

Prostokąt o wymiarach: 400 mm x 300 mm, barwy pomarańczowej odblaskowej, otoczony czarnym paskiem o szerokości nieprzekraczającej 15 mm. Symbole pojazdów barwy czarnej.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FLAGI DO OZNACZANIA POJAZDU DOWÓDCY KOLUMNY POJAZDÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ

wzór

Opis flagi:

Prostokąt o wymiarach: 300 mm x 450 mm, barwy czarno-białej.