Sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz... - Dz.U.2000.34.399 - OpenLEX

Sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.34.399

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 lutego 2000 r.
w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
1.
Liczba pojazdów w kolumnie nie może przekraczać 20, a jeżeli kolumna składa się wyłącznie z samochodów osobowych - 30 pojazdów.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie przejazdu kolumny pojazdów w związku z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz realizacji zadań związanych z obronnością państwa.
3.
Odległość między jadącymi kolumnami pojazdów nie może być mniejsza niż 500 m, a między kolumnami w czasie postoju - 200 m.
4.
Postanowienia dotyczące pojazdów stosuje się również do zespołów pojazdów.
1.
Kierownik jednostki zarządzającej przejazd kolumny lub upoważniona przez niego osoba:
1)
określa:
a)
trasę przejazdu oraz planowany czas jego rozpoczęcia i zakończenia,
b)
liczbę pojazdów w kolumnie,
c)
prędkość przejazdu kolumny,
d)
odległości pomiędzy jadącymi pojazdami,
e)
miejsce i czas planowanego postoju,
f)
sposób porozumiewania się pomiędzy osobami znajdującymi się w poszczególnych pojazdach,
2)
wyznacza dowódcę (kierownika) kolumny, a jeżeli kolumna składa się co najmniej z 10 pojazdów, wyznacza również:
a)
kierunkowego - poruszającego się w pierwszym pojeździe kolumny, odpowiedzialnego za utrzymywanie wyznaczonej trasy oraz prędkości przejazdu,
b)
zamykającego - poruszającego się w ostatnim pojeździe kolumny, odpowiedzialnego za utrzymywanie dyscypliny w kolumnie, organizację środków bezpieczeństwa wymaganych w czasie postoju, składanie meldunków o dyscyplinie w kolumnie oraz o rodzaju uszkodzeń pojazdów i miejscu ich postoju,
c)
osobę (osoby) wykonującą zadania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego przejazdu kolumny.
2.
Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zapewnia się odpowiednie środki łączności.
3.
W każdym pojeździe wyznacza się dowódcę pojazdu, którym może być jego kierowca.
1.
Na przedzie po lewej stronie pierwszego pojazdu i z tyłu po lewej stronie ostatniego pojazdu w kolumnie umieszcza się tablicę, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.
W razie przejazdu kolumny po drodze ekspresowej lub autostradzie, na pojazdach, o których mowa w ust. 1, dodatkowo umieszcza się ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. Sygnał umieszczony na pierwszym pojeździe powinien być widoczny co najmniej z przodu i z boków pojazdu, a sygnał umieszczony na ostatnim pojeździe powinien być widoczny co najmniej z tytułu i z boków pojazdu.
3.
Przepis ust. 2 może być stosowany również w razie przejazdu kolumny po drodze innej niż droga ekspresowa lub autostrada.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR TABLICY DO OZNACZANIA KOLUMN POJAZDÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

wzór

Opis tablicy:

Prostokąt o wymiarach 400 mm x 300 mm, barwy pomarańczowej odblaskowej, otoczony czarnym paskiem o szerokości nie przekraczającej 15 mm. Symbole pojazdów barwy czarnej.