Sposób obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.196.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej "Radą", komisji dyscyplinarnej przy Radzie, zwanej dalej "komisją dyscyplinarną", oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie, zwanego dalej "Rzecznikiem";
2)
wysokość wynagrodzenia członków Rady, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej "Komisją Akredytacyjną", i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika.
Obsługę administracyjną Rady, komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika wykonuje wskazana komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Obsługę finansową Rady, komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika wykonują właściwe komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
1.
Przewodniczący Rady otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 120% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w odrębnych przepisach, zwanej dalej "stawką", a wiceprzewodniczący - 80% stawki.
2.
Członkowie Rady pełniący funkcje przewodniczących organów określonych w jej statucie otrzymują za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych organów wynagrodzenie w wysokości 15% stawki, a pozostali członkowie Rady - 5% stawki.
3.
Za udział w tym samym dniu w posiedzeniach więcej niż jednego organu przysługuje jedno wynagrodzenie.
1.
Przewodniczący komisji dyscyplinarnej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% stawki, a przewodniczący składów orzekających otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15% stawki za każdy dzień udziału w posiedzeniach składu orzekającego.
2.
Członkowie komisji dyscyplinarnej otrzymują za każdy dzień udziału w jej posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości 5% stawki.
3.
Rzecznicy dyscyplinarni przy komisji dyscyplinarnej za udział w posiedzeniu komisji dyscyplinarnej, w tym przedstawienie wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, otrzymują wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 1.660 zł.
4.
Do przewodniczących składów orzekających, członków komisji dyscyplinarnej i rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Rzecznik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 80% stawki.
1.
Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 150% stawki, sekretarz Komisji Akredytacyjnej - 120% stawki, a wiceprzewodniczący - 80% stawki.
2.
Przewodniczący zespołów za każdy dzień udziału w posiedzeniach organów lub zespołów Komisji Akredytacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15% stawki, a pozostali członkowie - 8% stawki.
3.
Do przewodniczących i pozostałych członków zespołów przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 
1.
Recenzentowi lub ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za opracowanie pisemnej opinii dla:
1)
Komisji Akredytacyjnej w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - w wysokości:
a)
900 zł - jeżeli wykonanie zadań eksperta wymaga jednodniowej obecności podczas wizytacji w uczelni,
b)
1.800 zł - jeżeli wykonanie zadań eksperta wymaga dwudniowej obecności podczas wizytacji w uczelni,
c)
2.700 zł - jeżeli wykonanie zadań eksperta wymaga trzydniowej lub dłuższej obecności podczas wizytacji w uczelni;
2)
Komisji Akredytacyjnej w sprawach innych niż określone w pkt 1 - w wysokości 900 zł;
3)
Rady lub komisji dyscyplinarnej - w wysokości 900 zł.
2.
Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej, w przypadku szczególnej złożoności i szerokiego zakresu pisemnej opinii, może zwiększyć wysokość wynagrodzenia, nie więcej jednak niż o 50% kwoty, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.3)
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom (Dz. U. Nr 107, poz. 728), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

1 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.U.11.273.1615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2011 r.