Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.792

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 grudnia 1921 r.
o sposobie obliczania opłat za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych na wąskotorowych kolejach państwowych okręgu dyrekcji kolei państwowych w Radomiu.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
§  1. Na wąskotorowych kolejach państwowych okręgu dyrekcji kolei państwowych w Radomiu zaprowadza się w następujący sposób obliczania opłat za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych: Przewoźne oblicza się od każdych 10 klm.
a) za bagaż: od każdej sztuki wagi do 50 kg. - 60 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg. - 120 mk.,
i b) za przesyłki nadzwyczajne od każdej sztuki wagi do 50 kg.- 120 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg. - 240 mk.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od 1 stycznia 1922 r.