§ 8. - Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.
§  8.
1.
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej "ustawą", lub innym podmiotem, który nie sporządza rachunku zysków i strat na podstawie przepisów o rachunkowości, obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, uzyskanych w roku obrotowym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, po odliczeniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone.
2.
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1 lit. c ustawy, za obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji uznaje się obrót:
1)
osiągany przez tę osobę fizyczną, obliczany odpowiednio na podstawie ust. 1 lub § 2, jeżeli osoba ta prowadzi działalność, o której mowa w art. 4 pkt 1 zdanie wstępne lub lit. a ustawy, lub wykonuje zawód we własnym imieniu i na własny rachunek, lub prowadzi działalność w ramach wykonywania tego zawodu oraz
2)
osiągany przez przedsiębiorców, nad którymi osoba ta posiada kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy.