§ 7. - Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.
§  7.
W przypadku domów maklerskich obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę przychodów z działalności maklerskiej wykazaną w rachunku zysków i strat za rok obrotowy, sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi domów maklerskich.