§ 5. - Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.
§  5.
W przypadku funduszy inwestycyjnych obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako kwotę równą wartości aktywów netto funduszu ustaloną na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy inwestycyjnych.