§ 3. - Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.
§  3.
W przypadku banków obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę kwot wykazanych w następujących pozycjach rachunku zysków i strat banku za rok obrotowy:
1)
przychody z tytułu odsetek,
2)
przychody z tytułu prowizji,
3)
przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
4)
suma wyniku na operacjach finansowych i wyniku z pozycji wymiany, jeżeli jest ona dodatnia

- sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi banków, po potrąceniu ewentualnego podatku od towarów i usług związanego z tymi pozycjami, jeżeli nie został odliczony.