§ 2. - Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.
§  2.
Obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku obrotowym ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, składających się na normalną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości.