§ 10. - Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.
§  10.
1.
W przypadku przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej przy obliczaniu na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji obrotu tych przedsiębiorców uwzględnia się aktualny skład grupy kapitałowej. Do tego obrotu nie wlicza się obrotu dokonywanego z innymi przedsiębiorcami należącymi do tej grupy.
2.
W przypadku gdy koncentracja polega na przejęciu kontroli, na potrzeby obliczania obrotu, o którym mowa w:
1)
art. 14 pkt 1 i 1b ustawy - przepis ust. 1 zdanie drugie ma zastosowanie do obrotu dokonywanego między przedsiębiorcą, nad którym ma być przejęta kontrola, a jego przedsiębiorcami zależnymi, jak również między tymi przedsiębiorcami zależnymi;
2)
art. 13 ust. 1 ustawy - przepis ust. 1 zdanie drugie ma zastosowanie do obrotu dokonywanego między przedsiębiorcą, nad którym ma być przejęta kontrola, a jego przedsiębiorcami zależnymi, jak również między tymi przedsiębiorcami zależnymi oraz do obrotu przedsiębiorcy przejmującego kontrolę i przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do gmin, powiatów i województw.
4.
W przypadku gdy koncentracja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, polega na przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym:
1)
jako obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, przyjmuje się sumę przychodów towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa emerytalnego przejmujących zarządzanie i kwoty aktywów netto zarządzanych przez nie funduszy oraz kwoty aktywów netto funduszy, nad którymi jest przejmowane zarządzanie;
2)
do obrotu, o którym mowa w art. 14 pkt 1 i 1b ustawy, nie wlicza się przychodu towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa emerytalnego, od którego zarządzanie jest przejmowane.