Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób obliczania obrotu przedsiębiorców na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku obrotowym ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, składających się na normalną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości.
W przypadku banków obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę kwot wykazanych w następujących pozycjach rachunku zysków i strat banku za rok obrotowy:
1)
przychody z tytułu odsetek,
2)
przychody z tytułu prowizji,
3)
przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
4)
suma wyniku na operacjach finansowych i wyniku z pozycji wymiany, jeżeli jest ona dodatnia

- sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi banków, po potrąceniu ewentualnego podatku od towarów i usług związanego z tymi pozycjami, jeżeli nie został odliczony.

W przypadku ubezpieczycieli obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę składek brutto przypisanych w roku obrotowym wykazaną w technicznym rachunku ubezpieczeń, sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi zakładów ubezpieczeń.
W przypadku funduszy inwestycyjnych obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako kwotę równą wartości aktywów netto funduszu ustaloną na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy inwestycyjnych.
W przypadku funduszy emerytalnych obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako kwotę równą wartości aktywów netto funduszu ustaloną na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami regulującymi organizację i funkcjonowanie funduszy emerytalnych oraz przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy emerytalnych.
W przypadku domów maklerskich obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę przychodów z działalności maklerskiej wykazaną w rachunku zysków i strat za rok obrotowy, sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi domów maklerskich.
1.
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej "ustawą", lub innym podmiotem, który nie sporządza rachunku zysków i strat na podstawie przepisów o rachunkowości, obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako sumę przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, uzyskanych w roku obrotowym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, po odliczeniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone.
2.
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1 lit. c ustawy, za obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji uznaje się obrót:
1)
osiągany przez tę osobę fizyczną, obliczany odpowiednio na podstawie ust. 1 lub § 2, jeżeli osoba ta prowadzi działalność, o której mowa w art. 4 pkt 1 zdanie wstępne lub lit. a ustawy, lub wykonuje zawód we własnym imieniu i na własny rachunek, lub prowadzi działalność w ramach wykonywania tego zawodu oraz
2)
osiągany przez przedsiębiorców, nad którymi osoba ta posiada kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy.
W przypadku gmin, powiatów i województw obrót na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji oblicza się jako dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, powiatów i województw oraz wpłaty od samorządowych zakładów budżetowych.
1.
W przypadku przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej przy obliczaniu na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji obrotu tych przedsiębiorców uwzględnia się aktualny skład grupy kapitałowej. Do tego obrotu nie wlicza się obrotu dokonywanego z innymi przedsiębiorcami należącymi do tej grupy.
2.
W przypadku gdy koncentracja polega na przejęciu kontroli, na potrzeby obliczania obrotu, o którym mowa w:
1)
art. 14 pkt 1 i 1b ustawy - przepis ust. 1 zdanie drugie ma zastosowanie do obrotu dokonywanego między przedsiębiorcą, nad którym ma być przejęta kontrola, a jego przedsiębiorcami zależnymi, jak również między tymi przedsiębiorcami zależnymi;
2)
art. 13 ust. 1 ustawy - przepis ust. 1 zdanie drugie ma zastosowanie do obrotu dokonywanego między przedsiębiorcą, nad którym ma być przejęta kontrola, a jego przedsiębiorcami zależnymi, jak również między tymi przedsiębiorcami zależnymi oraz do obrotu przedsiębiorcy przejmującego kontrolę i przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do gmin, powiatów i województw.
4.
W przypadku gdy koncentracja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, polega na przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym:
1)
jako obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, przyjmuje się sumę przychodów towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa emerytalnego przejmujących zarządzanie i kwoty aktywów netto zarządzanych przez nie funduszy oraz kwoty aktywów netto funduszy, nad którymi jest przejmowane zarządzanie;
2)
do obrotu, o którym mowa w art. 14 pkt 1 i 1b ustawy, nie wlicza się przychodu towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa emerytalnego, od którego zarządzanie jest przejmowane.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2015 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. Nr 134, poz. 935), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 945) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.