Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.134.935

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, o którym mowa w art. 13 i art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej "ustawą", na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru tej koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o roku poprzedzającym, rozumie się przez to:
1)
rok obrotowy poprzedzający rok zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;
2)
każde z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 i art. 14 pkt 1 ustawy.
Z zastrzeżeniem przepisów § 4-12, obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, zwany dalej "obrotem", oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów, opustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.
W przypadku banków obrót oblicza się jako sumę kwot wykazanych w następujących pozycjach rachunku zysków i strat banku za rok poprzedzający:
1)
przychody z tytułu odsetek,
2)
przychody z tytułu prowizji,
3)
przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
4)
suma wyniku na operacjach finansowych i wyniku z pozycji wymiany, jeżeli jest ona dodatnia

- sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi banków, po potrąceniu ewentualnego podatku od towarów i usług związanego z tymi pozycjami, jeżeli nie został odliczony.

W przypadku ubezpieczycieli obrót oblicza się jako sumę składek brutto przypisanych w roku obrotowym wykazaną w technicznym rachunku ubezpieczeń za rok poprzedzający, sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi zakładów ubezpieczeń.
W przypadku narodowych funduszy inwestycyjnych obrót oblicza się jako przychody z inwestycji, z wyłączeniem udziału w wyniku finansowym netto, wykazane w rachunku zysków i strat za rok poprzedzający, sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi narodowych funduszy inwestycyjnych.
W przypadku funduszy inwestycyjnych obrót oblicza się jako kwotę równą wartości aktywów netto funduszu ustaloną na koniec roku poprzedzającego, zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy inwestycyjnych.
W przypadku funduszy emerytalnych obrót oblicza się jako kwotę równą wartości aktywów netto funduszu ustaloną na koniec roku poprzedzającego, zgodnie z przepisami regulującymi organizację i funkcjonowanie funduszy emerytalnych oraz przepisami o rachunkowości dotyczącymi funduszy emerytalnych.
W przypadku domów maklerskich obrót oblicza się jako sumę przychodów z działalności maklerskiej wykazaną w rachunku zysków i strat za rok poprzedzający, sporządzonym zgodnie z przepisami o rachunkowości dotyczącymi domów maklerskich.
1.
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, który nie sporządza rachunku zysków i strat na podstawie przepisów o rachunkowości, obrót oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, po odliczeniu udzielonych rabatów, opustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, z zastrzeżeniem ust. 2. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.
2.
W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, o którym mowa w art. 4 pkt 1 lit. c ustawy, za obrót uznaje się obrót osiągany przez przedsiębiorców, nad którymi osoba ta posiada kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy.
W przypadku gmin, powiatów i województw obrót oblicza się jako dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, powiatów i województw oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gmin, powiatów i województw.
1.
W przypadku przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej do obrotu nie wlicza się obrotu dokonywanego z innymi przedsiębiorcami należącymi do tej grupy.
2.
Jeżeli koncentracja polega na nabyciu części mienia, obliczając obrót, uwzględnia się jedynie obrót zrealizowany przez tę część. Przyjmuje się, że obrót przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej obejmującej przedsiębiorcę, którego część majątku lub przedsiębiorstwa jest nabywana, wynosi zero.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do gmin, powiatów i województw.
4.
Jeżeli koncentracja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, polega na przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym:
1)
jako obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, przyjmuje się sumę przychodów towarzystw funduszy inwestycyjnych lub towarzystw emerytalnych oraz kwoty aktywów netto zarządzanych przez nie funduszy;
2)
do obrotu, o którym mowa w art. 14 pkt 1 ustawy, nie wlicza się przychodu towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa emerytalnego, od którego zarządzanie jest przejmowane.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. Nr 60, poz. 611).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.