§ 1. - Sposób obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania. - Dz.U.2017.2444 - OpenLEX

§ 1. - Sposób obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2444

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.
§  1. 
1. 
Minimalny zwrot stanowi iloczyn:
1)
kwoty wpłaconego przez byłego najemcę kapitału początkowego, łącznie z dokonanymi nadpłatami ponad ustaloną w umowie najmu z opcją miesięczną wysokość raty, powiększonej o sumę miesięcznych rat za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania wpłaconych na poczet ceny mieszkania pomnożoną przez wielkość powierzchni użytkowej mieszkania wyrażoną w metrach kwadratowych i pomniejszonej o sumę zaległych wpłat czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania pomnożoną przez wielkość powierzchni użytkowej mieszkania wyrażoną w metrach kwadratowych, oraz
2)
stosunku aktualnej wartości mieszkania do początkowej wartości mieszkania.
2. 
Minimalny zwrot, ustalony według stanu na dzień opróżnienia mieszkania, oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zm - minimalna kwota zwrotu,

k - wpłacony przez byłego najemcę kapitał początkowy, łącznie z dokonanymi nadpłatami ponad ustaloną w umowie najmu z opcją miesięczną wysokość raty,

n - liczba dokonanych przez byłego najemcę miesięcznych wpłat,

wi - wysokość i-tej wpłaconej miesięcznej raty za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, wpłaconej na poczet ceny mieszkania,

Pu - powierzchnia użytkowa mieszkania,

m - liczba zaległych wpłat czynszu,

zi - wysokość i-tej zaległej miesięcznej kwoty czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania; zaległa wpłata czynszu obejmuje kwotę zaległego czynszu potrąconą na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

Wa - aktualna wartość mieszkania, określona przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień opróżnienia mieszkania przez byłego najemcę,

Wp - wartość początkowa mieszkania, ustalona na podstawie wartości księgowej wykazanej przez operatora mieszkaniowego w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy najmu z opcją.

3. 
Wartość minimalnego zwrotu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.