§ 3. - Sposób nauczania szkolnego oraz zakres treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.395 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2017 r.
§  3. 
1.  5
 Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
2. 
Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.
5 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1117) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.