§ 1. - Sposób nadawania numeru rejestrowego. - Dz.U.2015.1696 - OpenLEX

§ 1. - Sposób nadawania numeru rejestrowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1696

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2015 r.
§  1.
Dokonując wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nadaje się kolejno indywidualny numer rejestrowy, składający się z 9 cyfr arabskich, generowany przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.