Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.842

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania 2

Na podstawie art. 34c ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125, 642 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i zakres przeprowadzania inspekcji technicznych;
2) wzory:
a) wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej,
b) zaświadczenia z przeprowadzonej inspekcji technicznej;
3) wysokość i sposób uiszczania opłat za czynności inspekcyjne.
§  2.  Przy przeprowadzaniu inspekcji technicznej stosuje się minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, określone w załączniku II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15), zwanej dalej "dyrektywą".
§  3.  Techniczna komisja inspekcyjna, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeprowadza inspekcję techniczną statku w zakresie:
1) budowy:
a) statku i jego kadłuba, w szczególności jego wytrzymałości i stateczności,
b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;
2) prześwitu bezpiecznego, wolnej burty, w tym minimalnej wolnej burty, oraz znaków i podziałek zanurzenia;
3) właściwości manewrowych;
4) urządzeń sterowych;
5) sterówki;
6) budowy maszyn;
7) emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych;
8) urządzeń i instalacji elektrycznych;
9) wyposażenia;
10) bezpieczeństwa w miejscu pracy;
11) pomieszczeń dla załogi;
12) urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem;
13) instalacji gazu płynnego dla celów gospodarczych;
14) pokładowych oczyszczalni ścieków.
§  4. 
1.  Inspekcję techniczną przeprowadza się z uwzględnieniem instrukcji dotyczących stosowania norm technicznych oraz przepisów przejściowych, zawartych w załączniku II do dyrektywy w sposób określony w załączniku II dyrektywy, w części II, w rozdziale:
1) 3 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1;
2) 4 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 2;
3) 5 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 3;
4) 6 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 4;
5) 7 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 5;
6) 8 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 6;
7) 9 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 7;
8) 10 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 8;
9) 13 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 9;
10) 14 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 10;
11) 15 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 11;
12) 16 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 12;
13) 17 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 13;
14) 18 - w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 14.
2.  Inspekcja techniczna obejmuje również sprawdzenie spełnienia przez urządzenia używane na pokładzie statku, w szczególności przez radarowy sprzęt nawigacyjny, wskaźniki skrętu, sprzęt Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego, tachografy, dodatkowych wymagań dotyczących konkretnych urządzeń, o których mowa w części II załącznika do załącznika II dyrektywy, o ile statek posiada takie urządzenia.
3.  Inspekcję techniczną przeprowadza się ponadto dla:
1) statków pasażerskich w sposób określony w części III rozdziału 19 i 20 załącznika II do dyrektywy;
2) statków przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone w sposób określony w rozdziale 21 części III załącznika II do dyrektywy;
3) urządzeń pływających w sposób określony w rozdziale 22 części III załącznika II do dyrektywy;
4) łodzi roboczych w sposób określony w rozdziale 23 części III załącznika II do dyrektywy;
5) tradycyjnych jednostek pływających w sposób określony w rozdziale 24 części III załącznika II do dyrektywy;
6) statków morskich w sposób określony w rozdziale 25 części III załącznika II do dyrektywy;
7) statków rekreacyjnych w sposób określony w rozdziale 26 części III załącznika II do dyrektywy;
8) kontenerowców w sposób określony w rozdziale 27 części II załącznika III do dyrektywy;
9) statków dłuższych niż 110 metrów w sposób określony w rozdziale 28 części III załącznika II do dyrektywy;
10) statków o dużej prędkości w sposób określony w rozdziale 29 części III załącznika II do dyrektywy;
11) statków wyposażonych w urządzenia napędowe lub mechanizmy pomocnicze napędzane paliwami o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 55° C w sposób określony w rozdziale 30 części III załącznika II do dyrektywy;
12) statków pływających przy minimalnej liczbie członków załogi w sposób określony w rozdziale 31 części III załącznika II do dyrektywy.
§  5.  Wzór wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Organ inspekcyjny określa miejsce, termin i zakres inspekcji technicznej.
2.  Armator przedstawia do inspekcji technicznej statek w stanie niezaładowanym, czystym i wyposażonym.
3.  Podczas inspekcji technicznej armator udziela koniecznej pomocy członkom technicznej komisji inspekcyjnej, w szczególności zobowiązując do tego załogę statku, a także umożliwia wgląd w te części kadłuba statku oraz urządzenia, które nie są bezpośrednio dostępne i widoczne.
§  7. 
1.  Przy pierwszej inspekcji technicznej statku organ inspekcyjny zarządza dokonanie przeglądu statku na pochylni.
2.  Organ inspekcyjny może odstąpić od przeglądu na pochylni w przypadku przedstawienia świadectwa klasy lub dokumentu uznanej instytucji klasyfikacyjnej stwierdzającej zgodność konstrukcji z wymogami tej instytucji klasyfikacyjnej lub w razie przedłożenia świadectwa, z którego wynika, że dokonano już przeglądu na pochylni w innych celach.
3.  W przypadku innej inspekcji niż wskazana w ust. 1, organ inspekcyjny może zażądać przeglądu na pochylni.
4.  Przy pierwszej inspekcji statków motorowych i zestawów statków, a także w razie dokonania istotnych zmian w systemie napędu statku lub urządzeniu sterowym statku, organ inspekcyjny przeprowadza jazdy próbne.
5.  W przypadku innej inspekcji niż wskazane w ust. 4, organ inspekcyjny może zażądać przeprowadzenia jazd próbnych.
6.  W ramach inspekcji techniczna komisja inspekcyjna weryfikuje dokumenty, w szczególności świadectwa, atesty, ekspertyzy, sporządzone przez podmioty posiadające wymagane uprawnienia zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, potwierdzające spełnienie przez statek, jego instalacje, wyposażenie, urządzenia wymagań, o których mowa w § 2.
§  8.  Wzór zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Opłaty za dokonane czynności inspekcyjne w ramach inspekcji technicznej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszcza się przelewem na rachunek bankowy organu inspekcyjnego.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz. U. z 2015 r. poz. 963).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE Z PRZEPROWADZENIA INSPEKCJI TECHNICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającą dyrektywę 2009/100/WE i uchylającą dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15).