§ 7. - Sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.178.1101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2008 r.
§  7.
Wysługę lat ustaloną w sposób określony w dotychczasowych przepisach wydanych na podstawie art. 106 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 558) uznaje się za wysługę lat w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.