§ 6. - Sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.178.1101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2008 r.
§  6.
1.
Dokonując zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, do wysługi lat ustala się:
1)
łączną wysługę lat, poszczególne okresy składowe oraz wskazuje dzień, na który wylicza się wysługę - w przypadku gdy zaliczenia dokonuje się po raz pierwszy;
2)
okres zaliczony do wysługi na wniosek funkcjonariusza, łączną wysługę lat, datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający do przyznania dodatku za wysługę lat w należnej wysokości - w przypadku gdy zaliczenia dokonuje się na wniosek funkcjonariusza.
2.
Zwiększenie wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat z tytułu służby w Straży Granicznej następuje z urzędu.