§ 4. - Sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.178.1101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2008 r.
§  4.
1.
Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, i ustalenia wysługi lat dokonuje się na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza.
2.
Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w § 1, są w szczególności:
1)
decyzja oraz rozkaz personalny;
2)
świadectwo służby;
3)
świadectwo pracy;
4)
zaświadczenie o okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna.