§ 3. - Sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.178.1101

Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2008 r.
§  3.
Podmiotami właściwymi do zaliczania do wysługi lat okresów, o których mowa w § 1, są przełożeni określeni w art. 36 ust. 1 ustawy.