Sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.99.902

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
okresy służby i pracy zaliczane do wysługi lat uwzględnianej przy ustaleniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej,
2)
okoliczności wyłączające zaliczenie okresu służby lub pracy do wysługi lat,
3)
podmioty właściwe do zaliczania okresu służby lub pracy do wysługi lat,
4)
sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat,
5)
sposób dokumentowania okresów służby i pracy zaliczanych do wysługi lat.
Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", zalicza się:
1)
okresy służby w Straży Granicznej,
2)
okresy służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej,
3)
okresy służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej,
4)
okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676),
5)
okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega sumowaniu w przypadkach równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku,
6)
inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku służbowego.
1. 
Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek z tytułu choroby przewidziany w odrębnych przepisach.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku korzystania przez funkcjonariusza, także przed podjęciem służby w Straży Granicznej, z urlopu udzielonego w celu:
1)
sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem przewidzianego w przepisach prawa pracy,
2)
pobytu za granicą wspólnie z małżonkiem przeniesionym do pełnienia służby (pracy) w przedstawicielstwie dyplomatycznym, misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub instytucie polskim.
Podmiotami właściwymi do zaliczania do wysługi lat okresów, o których mowa w § 2, są przełożeni określeni w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
1. 
Zaliczenia okresów, o których mowa w § 2, i ustalenia wysługi lat dokonuje się na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza.
2. 
Funkcjonariusz jest obowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające okresy, o których mowa w § 2, w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych.
1. 
Zaliczenia okresów, o których mowa w § 2, i ustalenia wysługi lat dokonuje się po raz pierwszy na dzień przyjęcia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej.
2. 
Na wniosek zainteresowanego funkcjonariusza, wysługa lat ustalona w trybie ust. 1 podlega weryfikacji w przypadku przedłożenia przez niego w późniejszym terminie nowych dokumentów potwierdzających niezaliczone wcześniej do wysługi lat okresy, o których mowa w § 2.
1. 
Zaliczenie okresów, o których mowa w § 2, do wysługi lat następuje w formie rozkazu personalnego, w którym określa się łączną wysługę lat, poszczególne jej okresy składowe oraz dzień, na który ustala się wysługę.
2. 
W przypadku dokonania weryfikacji wysługi lat, o której mowa w § 6 ust. 2, wydaje się nowy rozkaz personalny, w którym, oprócz składników wymienionych w ust. 1, należy również wskazać początkowy dzień nabycia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiększonej wysługi lat.
3. 
Zwiększenie wysługi lat z tytułu służby w Straży Granicznej następuje z urzędu i nie wymaga wydawania odrębnych rozkazów personalnych.
W sprawach odwołań od rozkazów personalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań w sprawach związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem i zmianą stosunku służbowego funkcjonariuszy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.