Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2441

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616 i 1199 oraz z 2017 r. poz. 1321) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej, w tym:
1) tryb postępowania komisji powypadkowej;
2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń;
3) wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.
§  3. 
1.  W celu utrwalenia przebiegu i wyników czynności wymienionych w art. 20 ust. 1:
1) pkt 1 ustawy - sporządza się dokument oględzin miejsca wypadku lub stanu technicznego maszyn lub urządzeń, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pkt 3 ustawy - sporządza się dokument przyjęcia wyjaśnień od poszkodowanego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, lub dokument przyjęcia wyjaśnień od świadka wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, mogą być wykonane przez co najmniej jednego z członków komisji powypadkowej na podstawie upoważnienia przewodniczącego komisji powypadkowej; w takim przypadku członkowie komisji powypadkowej, którzy nie uczestniczyli w czynnościach, zapoznają się z aktami postępowania wyjaśniającego dokumentującymi przebieg i wynik tych czynności i potwierdzają ten fakt podpisem i datą.
3.  W przypadku gdy wykonanie czynności określonej w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy stało się bezprzedmiotowe, komisja powypadkowa wskazuje przyczyny odstąpienia od wykonania czynności.
§  4. 
1.  Komisja powypadkowa, ustalając przyczyny wypadku, uwzględnia udokumentowane okoliczności wypadku oraz inne zebrane dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami.
2.  Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie poszkodowanego, naruszające obowiązujące przepisy lub polecenia służbowe, wykazuje wyłączny związek tego działania albo zaniechania poszkodowanego z powstaniem wypadku, a także wskazuje:
1) przepis, który został przez poszkodowanego naruszony, lub polecenie służbowe, które nie zostało przez niego wykonane;
2) czy i w jaki sposób przełożeni poszkodowanego zapewnili warunki do stosowania przepisów lub wykonywania poleceń służbowych, czy sprawowali właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów lub wykonywaniem poleceń służbowych, a także czy poszkodowany był przeszkolony w zakresie znajomości przepisów;
3) czy poszkodowany posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności mających związek z wypadkiem.
3.  Komisja powypadkowa po ustaleniu, że do wypadku przyczyniło się zachowanie poszkodowanego spowodowane jego stanem po spożyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu albo że uraz lub śmierć poszkodowanego zostały spowodowane przez niego umyślnie, wykazuje związek tego zachowania poszkodowanego z powstaniem wypadku.
4.  Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wypadek nie pozostawał w związku z pełnieniem służby, wykazuje niezaistnienie przesłanek wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy.
§  5. 
1.  Komisja powypadkowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia. W razie niezgodności stanowisk członków komisji powypadkowej co do okoliczności lub przyczyn wypadku w protokole powypadkowym zamieszcza się stanowisko większości członków komisji powypadkowej; przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji powypadkowej.
2.  Członek komisji powypadkowej, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym, ma prawo złożenia na piśmie zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.
§  6. 
1.  O powołaniu komisji powypadkowej kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie zawiadamia osoby wchodzące w skład komisji powypadkowej.
2.  Komisja powypadkowa powinna zakończyć postępowanie wyjaśniające i sporządzić protokół powypadkowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia członków komisji powypadkowej o jej powołaniu.
3.  W przypadku gdy postępowanie wyjaśniające nie może być zakończone w terminie, o którym mowa w ust. 2, przyczyny opóźnienia podaje się w protokole powypadkowym.
§  7. 
1.  Protokół powypadkowy sporządza się w co najmniej 3 egzemplarzach zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia. Protokół powypadkowy podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji powypadkowej.
2.  Dane dotyczące urazów doznanych przez poszkodowanego wpisuje się do protokołu powypadkowego na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku.
§  8. 
1.  Poszkodowany albo uprawnieni członkowie jego rodziny mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym lub w wyciągu z protokołu powypadkowego w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem powypadkowym albo wyciągiem z protokołu powypadkowego albo od dnia doręczenia protokołu powypadkowego lub wyciągu z protokołu powypadkowego.
2.  Uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, wnosi się w formie pisemnej do kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem przewodniczącego komisji powypadkowej.
§  9. 
1.  Po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, komisja powypadkowa niezwłocznie przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej protokół powypadkowy, do którego dołącza uwagi i zastrzeżenia wniesione przez poszkodowanego albo uprawnionych członków jego rodziny oraz zdanie odrębne, jeżeli zostało złożone przez członka komisji powypadkowej.
2.  W przypadku sporządzenia przez komisję powypadkową nowego protokołu powypadkowego poprzedni protokół powypadkowy włącza się do akt postępowania wyjaśniającego.
§  10. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej wykonuje czynności określone w art. 24 ust. 1 ustawy w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez komisję powypadkową protokołu powypadkowego.
2.  Komisja powypadkowa wykonuje czynności określone w art. 24 ust. 2 ustawy w terminie 7 dni od dnia dokonania dodatkowych ustaleń albo wyjaśnień i uzupełnień.
3.  W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza protokół powypadkowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez komisję powypadkową.
§  11.  Wzór rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

......................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

............................., dnia ........................... r.

DOKUMENT OGLĘDZIN

MIEJSCA WYPADKU LUB STANU TECHNICZNEGO

MASZYN LUB URZĄDZEŃ*)

W dniu ......................................... niżej wymieniona osoba/wymienione osoby*):

1) ...................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

2) ...................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

3) ...................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

4) ...................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

dokonała/dokonały*) oględzin miejsca wypadku/stanu technicznego maszyn lub urządzeń*)

w celu stwierdzenia .................................................................................................................................................

Oprócz ww. osoby/osób*) w oględzinach uczestniczyli:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Przebieg oględzin:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Stan miejsca/maszyny/urządzenia*) poddanego/poddanej*) oględzinom został utrwalony

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

(podpisy członków komisji powypadkowej albo osób, o których mowa

w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby

pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616, z późn. zm.), wykonujących

czynności wymienione w art. 20 ust. 1 pkt 1 tej ustawy)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

..........................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

..................................................., dnia ...................... r.

DOKUMENT PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD

POSZKODOWANEGO/POSZKODOWANEJ*)

W dniu ......................................... niżej wymieniona osoba/wymienione osoby*):

1) .....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)(stanowisko)

2) .....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)(stanowisko)

3) ......................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)(stanowisko)

4) ......................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)(stanowisko)

przyjęła/przyjęły*) od POSZKODOWANEGO/POSZKODOWANEJ:*)

1) imię i nazwisko ................................................................................................................................................

2) imię ojca ........................................................................................................................... ...............................

3) nr PESEL ..........................................................................................................................................................

4) data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................................

5) adres zamieszkania ........................................................................................................... ...............................

6) numer i seria dowodu osobistego wydanego przez .......................................................... ...............................

7) data wstąpienia do służby ................................................................................................................................

8) jednostka organizacyjna, w której poszkodowany(-na) pełni służbę na stałe ................................................

........................................................................................................................................................................

9) stopień służbowy ..............................................................................................................................................

10) stanowisko

następujące wyjaśnienia:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.........................................................

(podpis poszkodowanego(-ej))

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

(podpisy członków komisji powypadkowej

albo osób, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia

4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych

przysługujących w razie wypadku lub choroby

pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616, z późn. zm.),

wykonujących czynności wymienione w art. 20 ust. 1

pkt 3 tej ustawy)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

................................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

..................................................., dnia ................... r.

DOKUMENT PRZYJĘCIA WYJAŚNIENIA OD ŚWIADKA ORAZ INNYCH OSÓB,

KTÓRYCH INFORMACJE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OKOLICZNOŚCI

I PRZYCZYN WYPADKU*)

W dniu ................................ niżej wymieniona osoba/wymienione osoby*):

1) ............................................................................... ....................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

2) ............................................................................... ....................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

3) ............................................................................... ....................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

4) ............................................................................... ....................................................................................

(imię i nazwisko)(stanowisko)

przyjęła/przyjęły*) od ŚWIADKA ORAZ INNYCH OSÓB, KTÓRYCH INFORMACJE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE

DLA USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU*):

1) imię i nazwisko ..................................................................................................................................................

2) imię ojca .............................................................................................................................................................

3) nr PESEL ...........................................................................................................................................................

4) data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................................

5) adres zamieszkania ............................................................................................................................................

6) numer i seria dowodu osobistego wydanego przez ...........................................................................................

7) stosunek do poszkodowanego(-ej) ....................................................................................................................

następujące wyjaśnienia:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................

(podpis świadka oraz innych osób, których informacje

mogą mieć znaczenie dla ustalenia

okoliczności i przyczyn wypadku*)

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

(podpisy członków komisji powypadkowej albo osób, o których

mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie

wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

(Dz. U. poz. 616, z późn. zm.), wykonujących czynności

wymienione w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

..........................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

..........................................................., dnia ......................

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY NR ........ /..........

1. Komisja powypadkowa w składzie:

1) Przewodniczący - ......................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

2) ...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

3) ...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

4) ...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (stanowisko)

dokonała w dniach

.....................................................................................................................................................................................

ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku, któremu w dniu .................................................................

o godz. .................. w.................................................................................................................................... uległ(a)

(miejsce)

.....................................................................................................................................................................................

(stopień służbowy, imię i nazwisko poszkodowanego(-ej))

syn/córka*) ........................................................ urodzony (-na) ................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

zamieszkały(-ła)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

2. Wypadek został zgłoszony przez:

.....................................................................................................................................................................................

w dniu .........................................................................................................................................................................

3. Na podstawie:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ustalono następujące okoliczności i przyczyny wypadku:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

4. Skutki wypadku:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(w szczególności podać przewidywany czas niezdolności poszkodowanego(-ej) do służby oraz rodzaj i umiejscowienie urazu)

Poszkodowany(-na) poniósł/poniosła*) śmierć bezpośrednio/zmarł(a)*) w dniu .................................................. r. o godz. ...........w..........................................................................................................................................................

(w drodze do szpitala, w szpitalu - nazwa miejscowości)

5. Ustala się, że powyższy wypadek jest/nie jest*) wypadkiem w związku z pełnieniem służby w Służbie

Celno-Skarbowej, co uzasadnia się następująco:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

6. Wskutek wypadku poszkodowany(-na) poniósł/poniosła*) następującą szkodę w przedmiotach osobistego

użytku:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(podać w szczególności: rodzaj przedmiotów, stopień zużycia przedmiotów przed wypadkiem i ich przybliżoną wartość oraz stopień zniszczenia

lub uszkodzenia przedmiotów albo fakt ich utraty)

7. Na podstawie dokonanych przez komisję powypadkową ustaleń stwierdza się, że:

1) wypadek nastąpił podczas wykonywania/w związku z wykonywaniem*) obowiązków służbowych lub

czynności określonych w art. 3 ust. 1 pkt .... ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

(Dz. U. poz. 616, z późn. zm.);

2) wypadek nastąpił w okolicznościach innych niż określone w art. 3 ust. 1 ww. ustawy;

3) wyłączną przyczyną wypadku było umyślne/rażąco niedbałe*) działanie/zaniechanie*)

poszkodowanego(-ej) naruszające obowiązujące przepisy lub polecenia służbowe

........................................................................................................................................................................

(podać naruszone przepisy lub polecenia służbowe)

ponieważ

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4) do wypadku przyczyniło się zachowanie poszkodowanego(-ej) spowodowane jego/jej*) stanem po

spożyciu alkoholu/środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym

działaniu*), ponieważ

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Poszkodowany(-na) poddał(a) się/odmówił(a) poddania się*) odpowiedniemu badaniu w celu

wyeliminowania podejrzenia, że do wypadku przyczyniło się ww. zachowanie poszkodowanego(-ej).

Stan nietrzeźwości/użycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji

o podobnym działaniu*) u poszkodowanego(-ej) stwierdzono w oparciu o:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5) uraz/śmierć*) poszkodowanego(-ej) został spowodowany/została spowodowana*) przez niego/nią*)

umyślnie, co uzasadnia się następująco:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

8. W związku z wypadkiem stwierdzono nieprzestrzeganie przez jednostkę (komórkę) organizacyjną

następujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby/innych przepisów dotyczących ochrony życia

i zdrowia*):

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

9. Wnioski i środki profilaktyczne:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

10. Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni od

dnia zawiadomienia członków komisji o powołaniu komisji powypadkowej:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

11. Podpisy członków komisji powypadkowej:

1) ..........................................................................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................................................

3) ..........................................................................................................................................................................

4) ..........................................................................................................................................................................

12. Do protokołu załącza się zdanie odrębne członka komisji powypadkowej: tak/nie*)

13.1. Poszkodowanego(-ną)/uprawnionego członka rodziny poszkodowanego(-ej)*) zapoznano z niniejszym

protokołem/protokół doręczono*)

..................................................................................................................................................................................

(data i podpis poszkodowanego(-ej)/członka rodziny poszkodowanego(-ej)/data doręczenia*)

Pouczenie:

Poszkodowanemu(-ej)/ uprawnionemu członkowi rodziny poszkodowanego(-ej) przysługuje prawo zgłoszenia

uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym w terminie 7 dni od daty zapoznania

z niniejszym protokołem lub od daty jego doręczenia.

Uwagi i zastrzeżenia wnosi się w formie pisemnej do ............................................................................................

(nazwa kierownika jednostki organizacyjnej)

za pośrednictwem przewodniczącego komisji powypadkowej.

13.2. Uwagi poszkodowanego(-ej)/członka rodziny poszkodowanego(-ej)*) załączono do protokołu w dniu:

...................................................................................................................................................................................

13.3. Uwag do protokołu nie wniesiono, z ustaleniami opisanymi w protokole zgadzam się.

.....................................................................................................................................................................................

(data i podpis poszkodowanego(-ej)/członka rodziny poszkodowanego(-ej)*)

14. Zatwierdzam niniejszy protokół.

........................................................ ................................................................................

(data) (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

15. Zwracam niniejszy protokół w celu dokonania dodatkowych ustaleń/wyjaśnienia treści i uzupełnienia*)

przez komisję powypadkową.

....................................................... ...............................................................................

(data) (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

16. Zatwierdzam niniejszy protokół po dokonaniu dodatkowych ustaleń/wyjaśnieniu treści i uzupełnieniu*)

przez komisję powypadkową.

...................................................... ...............................................................................

(data) (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

17. Potwierdzam odbiór protokołu, który otrzymałem(-łam) w dniu: ................................................................. r.

..........................................................................................................

(podpis poszkodowanego(-ej)/członka rodziny poszkodowanego(-ej)*)

18. Zatwierdzony protokół przesłano za pisemnym potwierdzeniem odbioru poszkodowanemu(-ej) /członkowi

rodziny poszkodowanego(-ej)*) w dniu ........................................r.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REJESTR WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY

w .........................................................................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Lp.Imię i nazwisko

poszkodowanego

Miejsce i data

wypadku

Informacje dotyczące

skutków

wypadku dla

poszkodowanego

Data sporządzenia

protokołu

powypadkowego

Stwierdzenie,

czy wypadek

jest wypadkiem

pozostającym

w związku

z pełnieniem służby

Liczba dni

zwolnienia

od zajęć

służbowych

Inne informacje niebędące danymi

osobowymi, których

zamieszczenie w rejestrze jest

celowe, w tym wnioski i zalecenia

profilaktyczne komisji

powypadkowej

12345678
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).