§ 19. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 19. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  19. 
1. 
W raporcie okresowym, który dotyczy produktu leczniczego weterynaryjnego zawierającego jedną substancję czynną, zamieszcza się informacje dotyczące w szczególności postaci, dawki i wskazań dla danej substancji czynnej, przy czym może być celowe oddzielne przedstawienie danych lub informacji o różnych dawkach, wskazaniach lub populacjach.
2. 
Informacje o bezpieczeństwie produktów leczniczych weterynaryjnych złożonych, które zawierają substancje czynne będące przedmiotem odrębnych raportów okresowych, podmiot odpowiedzialny może przedstawić w osobnym raporcie okresowym lub włączyć jako odrębne opracowanie do raportu okresowego dla produktu leczniczego weterynaryjnego zawierającego jedną z substancji czynnych.