§ 18. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 18. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  18. 
Jeżeli Prezes Urzędu, właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub podmiot odpowiedzialny podjęli lub mają zamiar podjąć odpowiednie działania w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego, w raporcie okresowym przedstawia się uzasadnienie dla podjętych lub zamierzonych działań oraz załącza się do niego stosowną dokumentację.