§ 14. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 14. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  14. 
Raport okresowy sporządza się w celu dokonania krytycznej oceny, czy dane zebrane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w okresie, którego dotyczy raport, są zgodne z dotychczasową wiedzą o bezpieczeństwie produktu leczniczego weterynaryjnego, i ustalenia, czy stosunek korzyści wynikającej z zastosowania produktu do ryzyka wiążącego się z jego zastosowaniem nie uległ zmianie oraz czy są konieczne zmiany w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego.