§ 11. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 11. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  11. 
Jeżeli informacje zawarte w raporcie wpływają na ocenę bezpieczeństwa produktu leczniczego weterynaryjnego, podmiot odpowiedzialny przedstawia jednocześnie propozycje działań zmierzających do zmiany danych objętych pozwoleniem, zmiany dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego.