Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1008

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
2) sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
3) rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;
4) okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
5) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
6) wzór wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego;
7) wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
§  2. 
1.  Sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza się na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa jeden rodzaj urządzenia technicznego określonego w kolumnach b tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia i jeden zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, oraz zawiera dane i załączniki, o których mowa w art. 23 ust. 1a, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zwanej dalej "ustawą".
3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, zwane dalej "egzaminem", prowadzi komisja kwalifikacyjna, w składzie co najmniej dwuosobowym.
2.  Po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.
3.  Egzamin składa się z części:
1) teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy;
2) praktycznej, polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.
4.  Część praktyczną egzaminu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, przy uwzględnieniu stopnia zagrożenia związanego z obsługą lub konserwacją urządzenia technicznego.
5.  Tematyka egzaminacyjna podawana jest do publicznej wiadomości przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.
6.  Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej.
§  4. 
1.  Komisja kwalifikacyjna informuje osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu bezpośrednio po egzaminie.
2.  Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, którego wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Zaświadczenie kwalifikacyjne obejmuje jeden rodzaj urządzenia technicznego określonego w kolumnach b tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.  W przypadku negatywnego wyniku egzaminu ponowne przystąpienie przez osobę zainteresowaną do egzaminu jest możliwe po złożeniu nowego wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§  5. 
1.  W przypadku gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej organ właściwej jednostki dozoru technicznego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
1) zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo
2) zwrotowi.
2.  W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie organ właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.
3.  W przypadku żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy § 3 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§  6.  Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane i załączniki, o których mowa w art. 23 ust. 2b i ust. 2d ustawy.
3.  Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje w zakresie, w jakim osoba zainteresowana wykazała spełnienie warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 2c pkt 2 ustawy.
4.  Po złożeniu kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego zostaje przedłużony na okres określony w kolumnach c tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia, licząc od daty upływu okresu ważności przedłużanego zaświadczenia kwalifikacyjnego.
5.  Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje poprzez wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO

I. UPRAWNIAJĄCEGO DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH:

A) wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego

wzór

B) wydawanego przez Transportowy Dozór Techniczny

wzór

C) wydawanego przez Wojskowy Dozór Techniczny

wzór

Zaświadczenia kwalifikacyjne mają postać plastikowych kart identyfikacyjnych.

II. UPRAWNIAJĄCEGO DO KONSERWACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH:

A) wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego

wzór

B) wydawanego przez Transportowy Dozór Techniczny

wzór

C) wydawanego przez Wojskowy Dozór Techniczny

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, PRZY OBSŁUDZE I KONSERWACJI KTÓRYCH WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI POTWIERDZONYCH ZAŚWIADCZENIEM KWALIFIKACYJNYM, ORAZ OKRESY WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO

wzór

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 oraz z 2003 r. poz. 426), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 2518).