Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1875 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

Na podstawie art. 130 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb rozliczania i dokumentowania kosztów ponoszonych przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej z tytułu obsługi lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, za które przysługuje dotacja celowa z budżetu państwa, zwanych dalej "kosztami refundowanymi".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
2) dotacji - rozumie się przez to dotację celową określoną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693);
3) instytucji - rozumie się przez to wyznaczoną instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej;
4) loty IFR - rozumie się przez to loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrument Flight Rules);
5) loty VFR - rozumie się przez to loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR - Visual Flight Rules);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) koszcie obsługi lotów VFR - rozumie się przez to koszt gotowości zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla lotów VFR i lotów mieszanych w części wykonywanej według przepisów dla lotów VFR, o których mowa w rozdziale 4 załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.);
9) koszcie rzeczywistym lotów VFR - rozumie się przez to koszty poniesione przez instytucję i zewidencjonowane w systemie księgowym;
10) EUROCONTROL - rozumie się przez to Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej;
11) rozporządzeniu nr 391/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 31);
12) kosztach dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR - rozumie się przez to koszty służb żeglugi powietrznej zapewnianych lotom VFR, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 391/2013, przedstawione w tabeli sprawozdawczej dla opłat nawigacyjnych, o której mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 391/2013, stanowiącej element planu skuteczności działania, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 1).
§  3. 
1.  Podstawę obliczenia kosztów refundowanych stanowi:
1) szczegółowe zestawienie lotów IFR wykonanych w okresie, którego rozliczenie dotyczy, oraz ustalone, zgodnie z odrębnymi przepisami, stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych - w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 3-7 ustawy;
2) koszt obsługi lotów VFR ustalony dla okresu, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie przypadających na daną instytucję kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR - w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy.
2.  Koszt obsługi lotów VFR, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się za pomocą metody kosztów krańcowych zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 391/2013.
3.  Przy obliczaniu kosztów refundowanych, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się kwotę podatku od towarów i usług obliczoną według stawki określonej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
§  4. 
1.  Instytucja składa do ministra właściwego do spraw transportu wniosek o wypłatę kosztów refundowanych w terminie do końca ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego wniosek dotyczy.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres instytucji;
2) informację na temat wysokości stosowanych stawek jednostkowych opłat dla lotów IFR;
3) informację na temat wysokości kosztu obsługi lotów VFR;
4) obliczoną należną kwotę dotacji w podziale na dotację należną za loty IFR oraz za loty VFR;
5) datę sporządzenia wniosku;
6) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sporządzającego;
7) numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzający status prawny instytucji, jeżeli instytucja podlega wpisowi do takiego rejestru - w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy lub w przypadku zmiany statusu prawnego instytucji;
2) w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 3-7 ustawy - zestawienie kwartalne lotów podlegających zwolnieniu, dla których zapewniono służby żeglugi powietrznej, wraz z informacjami dotyczącymi:
a) wysokości dotacji należnej z tytułu obsługi każdego z lotów,
b) przynależności każdego z lotów do poszczególnych kategorii zwolnień określonych w art. 130 ust. 6 pkt 3-7 ustawy,
c) maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM),
d) czynnika masy obliczonego zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 391/2013,
e) dodatkowo dla opłat trasowych:
- liczby kilometrów ortodromicznej długości lotu od punktu wejścia do punktu wyjścia z danej strefy pobierania opłat, według ostatniego znanego planu lotu, a w przypadku gdy punkty wejścia i wyjścia w ramach jednego lotu w danej strefie pobierania opłat są identyczne - liczby kilometrów pomiędzy tym punktem a najdalej oddalonym punktem w planie lotu, pomnożonej przez dwa,
- czynnika odległości obliczonego zgodnie z wymogami określonymi w załączniku IV do rozporządzenia nr 391/2013;
3) w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy - informacje o przypadającej na dany kwartał wysokości kosztu obsługi lotów VFR obliczonego jako iloraz kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR dla roku, którego rozliczenie dotyczy, i liczby kwartałów w roku.
4.  Rozliczenie kosztów refundowanych jest weryfikowane przez instytucję po zakończeniu roku kalendarzowego. W przypadku lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, rozliczenie jest weryfikowane w oparciu o koszty rzeczywiste lotów VFR. Jeżeli w wyniku weryfikacji kwota kosztów refundowanych ulegnie zmianie, różnica podlega rozliczeniu w ramach dotacji należnej w kolejnym roku kalendarzowym, w ramach wniosku o dotację za drugi kwartał tego roku.
5.  Rozliczenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) wysokość kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR za loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy, dla roku, którego koszty dotyczą;
2) wysokość kosztów rzeczywistych za loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy, dla roku, którego koszty dotyczą;
3) kwotę dotacji otrzymanej dla lotów IFR oraz dla lotów VFR;
4) kwotę dotacji należnej dla lotów IFR oraz dla lotów VFR;
5) różnicę pomiędzy dotacją należną i otrzymaną, przy założeniu, że nadpłata zmniejsza, a niedopłata zwiększa kwotę dotacji należnej za trzeci kwartał;
6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, którego dotyczy rozliczenie kosztów rzeczywistych za loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy;
7) opinię Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającą prawidłowość sporządzenia przez instytucję rozliczenia, o którym mowa w ust. 4.
6.  W przypadku możliwości zakwalifikowania lotu do więcej niż jednej kategorii lotów określonych w art. 130 ust. 6 ustawy przyjmuje się kategorię lotu określoną we wniosku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem że w pierwszej kolejności uwzględnia się przypisanie lotu do kategorii lotów określonych w art. 130 ust. 6 pkt 3-5 ustawy.
§  5. 
1.  Dla celów rozliczenia kosztów refundowanych poniesionych przez instytucję z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej statkom powietrznym z państw będących członkami wielostronnego systemu opłat trasowych EUROCONTROL wykonującym loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 6 ustawy, instytucja uwzględnia fakt zwolnienia z opłat lotów polskich wojskowych statków powietrznych, zgodnie z wykazem udostępnionym przez EUROCONTROL.
2.  Dla rozliczenia kosztów refundowanych poniesionych przez instytucję z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej statkom powietrznym z państw niebędących członkami wielostronnego systemu opłat trasowych EUROCONTROL wykonującym loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 6 ustawy, oraz statkom powietrznym wykonującym loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 7 ustawy, minister właściwy do spraw transportu przekazuje instytucji wykaz:
1) państw, w których loty polskich wojskowych statków powietrznych nie są obciążane opłatami nawigacyjnymi, z wyłączeniem państw będących członkami wielostronnego systemu opłat trasowych EUROCONTROL;
2) umów międzynarodowych, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 7 ustawy.
3.  Wykazy, o których mowa w ust. 2, w przypadku zmiany zawartych w nich danych są aktualizowane przez ministra właściwego do spraw transportu i niezwłocznie przekazywane instytucji oraz Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
4.  Wykazy, o których mowa w ust. 2, są uwzględniane przy rozliczaniu kosztów refundowanych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym instytucja otrzymała wykaz lub jego aktualizację.
§  6. 
1.  Minister właściwy do spraw transportu przekazuje instytucji środki z tytułu dotacji bezpośrednio z rachunku bieżącego wydatków dysponenta części budżetu państwa 39 - Transport.
2.  Przelewu kwoty należnej dotacji dokonuje się na rachunek instytucji w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono poprawny pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§  7.  Przy ustalaniu wysokości dotacji kwotę należnej dotacji ogółem zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:
1) mniej niż 50 groszy pomija się;
2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§  8. 
1.  Instytucja otrzymująca dotację w celu rozliczenia dotacji prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą określenie wielkości kosztów obsługi lotów VFR.
2.  Instytucja otrzymująca dotację z tytułu kosztów obsługi lotów IFR prowadzi ewidencję lotów objętych dotacją.
3.  W razie stwierdzenia:
1) nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub
2) ustalenia kwoty dotacji z tytułu kosztów obsługi lotów IFR w oparciu o stawkę wyższą niż stawka ustalona zgodnie z odrębnymi przepisami, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1

- pobrana w danym roku przez instytucję dotacja podlega zwrotowi jak dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

§  9.  Wykazy, o których mowa w § 5 ust. 2, minister właściwy do spraw transportu przekaże wyznaczonej instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  10. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do dotacji naliczonych od dnia 1 stycznia 2013 r.
2.  Do wniosków o wypłatę kosztów, o których mowa w art. 130 ust. 7 ustawy, złożonych przed dniem 19 marca 2013 r., stosuje się przepisy obowiązujące w dniu ich złożenia.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz.U.2007.124.866), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.170.1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.