§ 5. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego. - Dz.U.2013.1478 - OpenLEX

§ 5. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1478

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.
§  5.
1.
Podmiot odpowiedzialny albo reprezentant podmiotu odpowiedzialnego przesyła Prezesowi Urzędu komunikat wraz z listą adresatów i informacją o sposobie upowszechnienia, w postaci papierowej i elektronicznej, w celu weryfikacji.
2.
W przypadku komunikatu kierowanego do ogółu społeczeństwa podmiot odpowiedzialny zwraca się do Prezesa Urzędu o zamieszczenie tego komunikatu również na stronie internetowej Prezesa Urzędu.
3.
W przypadku gdy zagrożenie jest związane z wadą jakościową produktu leczniczego, podmiot odpowiedzialny zwraca się również do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Głównego Inspektora Farmaceutycznego.