§ 3. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego. - Dz.U.2013.1478 - OpenLEX

§ 3. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1478

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.
§  3.
Podmiot odpowiedzialny uzgadnia z Prezesem Urzędu treść, listę adresatów komunikatu oraz sposób jego upowszechnienia, biorąc pod uwagę rodzaj informacji oraz dziedzinę medycyny, której komunikat dotyczy.