§ 1. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego. - Dz.U.2013.1478 - OpenLEX

§ 1. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1478

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przygotowywania i uzgadniania treści komunikatów, o których mowa w art. 36o ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.