§ 9. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 9. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  9.
1.
Do udziału w drugim etapie konkursu dopuszcza się co najmniej 2 i nie więcej niż 5 osób, których zgłoszenia spełniają warunki formalne określone w ogłoszeniu o konkursie oraz których zgłoszenia otrzymały najwięcej punktów za spełnienie wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego.
2.
Komisja konkursowa w terminie 7 dni od dnia podjęcia rozstrzygnięcia o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do drugiego etapu konkursu powiadamia o tym kandydatów listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.