§ 8. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  8.
1.
Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadza się w dwóch etapach.
2.
Pierwszy etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:
1)
ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;
2)
ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych przez kandydatów na stanowisko dyrektora.
3.
Drugi etap konkursu na stanowisko dyrektora obejmuje:
1)
ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym;
2)
rozmowę kwalifikacyjną.