§ 7. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 7. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  7.
Komisja konkursowa przed rozpoczęciem konkursu na stanowisko dyrektora ustala:
1)
szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń, o której mowa w § 8 ust. 2, oraz liczbę punktów przyznawaną za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów, w tym za spełnianie wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego;
2)
szczegółowe kryteria oceny kandydatów, o której mowa w § 8 ust. 3, oraz liczbę punktów przyznawanych za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów, w tym dotyczących predyspozycji kierowniczych oraz oceniające koncepcję rozwoju instytutu badawczego, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.