§ 6. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. - Dz.U.2010.215.1412 - OpenLEX

§ 6. - Sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.215.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2010 r.
§  6.
Termin składania zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.